Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Olsztyn
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-256 Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. +48343285076 , fax. +48343285057
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  Pl. Józefa Piłsudskiego 10
  42-256 Olsztyn, woj. śląskie
  tel. +48343285076, fax. +48343285057
  REGON: 00054718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup w ramach umowy kompleksowej paliwa gazowego i jego dystrybucji na potrzeby obiektów Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych” 2.2. Szczegółowy wykaz punktów poboru paliwa gazowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 2.3. Do obowiązków Wykonawcy należy m. in.: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia oraz przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie zamówienia. 2) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 2.4. Podstawowe informacje: Ilość układów pomiarowych rozliczających paliwo gazowe 9 Grupa taryfowa wg OSD Wg załącznika - wykaz ppg Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 1130 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Kompleksowa Sposób wypowiedzenia umów zakupu paliwa gazowego Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wypowiedzenia umów, które wypowiedzenia wymagają. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Informacja o stosowaniu cen jednostkowych za dystrybucję paliwa gazowego Ceny jednostkowe parametrów dystrybucyjnych zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą wprowadzone z dniem wdrożenia zmiany. Zamawiający w świetle obowiązującego prawa zdaje sobie sprawę z braku możliwości zakwestionowania postanowień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie cen dystrybucji gazu, jednak podstawą dla wystawianych przez Wykonawcę faktur stanowią postanowienia umowy kompleksowej, w której nie ma odwołania do innych dokumentów. Zamawiający w przypadku zmiany taryfy OSD wymaga pisemnej informacji od Wykonawcy o zmianie cen zawartych w zmienionej taryfie. Informacja o akcyzie Wszystkie punkty poboru gazu są zwolnione z akcyzy. Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru paliwa gazowego Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Nie podpisywano aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy Informacja o płatnikach Nabywcą jest Gmina Olsztyn, Faktury Wykonawca dostarczy na adresy Odbiorców wskazane w umowie Liczba umów jakie zawrze Wykonawca w ramach niniejszego postępowania 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze wymiany korespondencji pocztą tradycyjną lub kurierską. 2.5. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia paliwa gazowego objętego przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia paliwa gazowego. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie paliwa gazowego nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej wysokości. 2.6. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania niniejszego zamówienia. e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia. 2.7. Wymagania dot. gwarancji - Zamawiający nie stawia wymagań. 2.8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2.9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 2.10. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania jednakowej ceny dla wszystkich punktów poboru paliwa gazowego. 1) Sprzedaż paliwa gazowego odbywać się będzie w ramach umowy kompleksowej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem energetycznym" i cenami parametrów dystrybucyjnych przedstawionych w ofercie przetargowej wskazanych na podstawie aktualnej Taryfy dystrybucji paliwa gazowego Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 2) Sprzedaż i dystrybucja paliwa gazowego odbywać się będzie w zgodzie z parametrami jakościowymi paliwa gazowego oraz wskaźnikami jakości i niezawodności dostaw paliwa gazowego określonymi w zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego. 3) Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny zawartej w ofercie. 4) Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego dokonywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg cen zawartych w aktualnej Taryfie dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 5) Wykonawca wystawi jedną fakturę na każdego z Odbiorców zawierającą rozliczenia za dystrybucję i dostawę paliwa gazowego. Faktury Wykonawca dostarczy na adresy Odbiorców. 6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub z u działem Podwykonawców. 7) Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe dokonywane będą na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminach stosowanych przez OSD wg ceny jednostkowej netto zawartej w ofercie. 8) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: a) sprzedaży paliwa gazowego z zastrzeżeniem, że sprzedaż paliwa gazowego rozpocznie się w chwili przyjęcia umowy do realizacji przez OSD, b) przeniesienia na Zamawiającego własności paliwa gazowego, c) prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającej poprawność rozliczeń, d) nieodpłatnego udzielania informacji w sprawie aktualnych cen oraz zasad rozliczeń, e) przyjmowania wniosków i reklamacji, f) przekazywania istotnych informacji dotyczących realizacji umowy, g) rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe odbywać się będą na podstawie wskazań zainstalowanych układów pomiarowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną