Wymiana windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany windy szpitalnej w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30. Zamówienie obejmuje m.in. demontaż istniejącej windy, przystosowanie szybu do potrzeb nowej kabiny dźwigowej, dostawa, instalacja i uruchomienie nowej windy wraz z niezbędnymi jej elementami oraz wykonaniem wszystkich prób, testów i pomiarów oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 2. Wykonanie wszelkich czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego, związanych z odbiorami technicznymi i dopuszczeniem windy do eksploatacji przez UDT oraz świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych (przeglądów) windy w okresie zaoferowanym przez Wykonawcę. 3. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 4. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nie używane. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku Nr 2 do SIWZ (OPZ) oraz pomocniczo Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną