Wymiana krawężników przy ul. Obrońców Tobruku w Olsztynie – etap 1 i 2

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana krawężników przy ul. Obrońców Tobruku w Olsztynie – etap 1 i 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach ww. zamówienia, planuje się miejscową wymianę krawężników przy ul. Obrońców Tobruku, na wskazanych na załączniku graficznym odcinkach. Etap 1 – ok. 259 mb Etap 2 – ok. 95 mb W ramach prac należy również wykonać przełożenie nawierzchni opaski przykrawężnikowej o szerokości 50 cm, wraz z uzupełnieniem podbudowy, a także przełożenie obrzeży od strony trawnika. Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiono na załączniku graficznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną