Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z wymianą windy szpitalnej w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy warszawskiej 30

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z wymianą windy szpitalnej w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy warszawskiej 30
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowo-budowlanych związanych z wymianą windy szpitalnej w Budynku nr 10 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30 wraz z wykonaniem pomiarów elektrycznych oraz sporządzeniem dokumentacji powykonawczej. 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do: 1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją, o której mowa w SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi w terminie określonym w rozdziale IV SIWZ, 2) zorganizowania na własny koszt placu budowy, a w szczególności wyposażenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych, 3) utrzymywania na placu budowy czystości i porządku, 4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, 5) spełnienia wymagań ochrony środowiska, 6) zawarcia umowy ubezpieczenia placu budowy i wszelkich urządzeń z tytułu szkód z powodu wszelkich zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru, 7) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania, 8) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych instalacji, urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF – wg wytycznych przekazanych przez Zamawiajacego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawarty został w Załączniku Nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz pomocniczo w Załaczniku Nr 2a do SIWZ Przedmiar robót. 4. Przedmiot umowy wykonywany będzie z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 5. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne atesty, dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 6. Materiały i urządzenia, o których mowa powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 0202 z późn. zm.), a także wymaganiom opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty, potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ww. przepisami i posiadają wymagane parametry. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót. 7. Wszystkie materiały i urządzenia dostarczone i użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nie używane. 8. Szczegółowe ustalenia co do przedmiotu zamówienia, np. w kwestii wyboru kolorystyki zastosowanych materiałów (np. farb), itp. odbędą się z pracownikami Zamawiającego wyznaczonymi do kontaktu z Wykonawcą. Wszystkie ustalenia powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. 9. Dokumentem potwierdzającym poczynione ustalenia będzie obustronnie podpisany protokół uzgodnień, który będzie dla Wykonawcy dokumentem wiążącym w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną