WYKONANIE ROBÓT ADAPTACYJNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT ADAPTACYJNYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji czterech pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc do nowych potrzeb oraz na wykonaniu prac malarskich ścian i sufitów w istniejących gabinetach lekarskich i salach chorych. 2. Zakres prac polega na: a) adaptacji sali chorych na gabinet lekarski, b) adaptacji gabinetu lekarskiego na salę chorych, c) adaptacji gabinetu zabiegowego na łazienkę dla pacjentów, d) adaptacji sali chorych na potrzeby gabinetu lekarskiego z sekretariatem, e) wykonaniu prac malarskich z przygotowaniem podłoża ścian i sufitów sal chorych i gabinetów lekarskich. 3. Z uwagi na fakt funkcjonalnego połączenia pomieszczeń objętych przedmiotem umowy w zakresie prac adaptacyjnych, warunkiem rozpoczęcia prac związanych z przebudową gabinetu zabiegowego na łazienkę dla pacjentów jest uprzednie wykonanie prac adaptacyjnych Sali chorych na gabinet lekarski oraz gabinetu lekarskiego na salę chorych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną