Wykonanie remontu pokoju nr 23 w budynku Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Heweliusza 12.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pokoju nr 23 w budynku Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Heweliusza 12.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu pokoju nr 23 w budynku Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Heweliusza 12, zgodnie z przedmiarem robót oraz opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w: 1. dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. przedmiarze robót - załącznik nr 9 do SIWZ. Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 9.00 do 13.00 zgłaszając się do inspektora robót budowlanych inż. Paweł Wiśniewski tel. 89/ 52344862,e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną