Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu pn. „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu pn. „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Utworzenie ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie”, Kortowo dz. Nr 15/16, 15/17 obr. 55 i 1/10 obr. 54 wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji zezwalających na realizację zadania oraz pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Projekt należy opracować w oparciu o projekt koncepcyjny urbanistyczno – architektoniczny zagospodarowania terenu – Ogród Botaniczny Olsztyn – Kortowo. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysami inwestorskimi, uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji zezwalających na realizację zadania, oraz b) pełnienie nadzoru autorskiego do dnia zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentach: a) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ b) Projekt koncepcyjny urbanistyczno – architektoniczny zagospodarowania terenu – Ogród Botaniczny Olsztyn – Kortowo – Załącznik nr 10a do SIWZ c) Opis do Projektu koncepcyjnego urbanistyczno – architektonicznego zagospodarowania terenu – Ogród Botaniczny Olsztyn – Kortowo – Załącznik nr 10b do SIWZ d) Mapki – Załącznik nr 11a do SIWZ oraz 11b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną