Świadczenie usługi utrzymania czystości budynków i powierzchni Centrum Rekreacyjno-Sportowego UKIEL w Olsztynie w 2019 r. (III postępowanie)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-558 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. 895 335 132 , fax. 895 335 132
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
  ul. Żołnierska
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 335 132, fax. 895 335 132
  REGON: 28056355900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna, jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi utrzymania czystości budynków i powierzchni Centrum Rekreacyjno-Sportowego UKIEL w Olsztynie w 2019 r. (III postępowanie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości budynków i powierzchni Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Ukiel w Olsztynie od 29.04.2019 r. do 30.09.2019 r. (III postępowanie). Szczegółowy zakres i sposób wykonania zamówienia zawiera opis przedmiotu stanowiący załącznik do SIWZ 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90910000-9 usługi sprzątania, CPV: 90680000-7 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 7. 8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę świadczącego usługi osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, wymienionych w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określonymi w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z pózn. zm.) oraz w ustawie z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną