Świadczenie usługi nadzoru i obsługi serwisowej zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi nadzoru i obsługi serwisowej zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi bieżącego nadzoru i obsługi serwisowej zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, w zakresie następujących systemów: CliniNET, STER, SakPRO, NetRAAD autorstwa firmy CompuGroup Medical Polska, LAB3000 autorstwa firmy InfoPublishig, EuroSoft Apteka autorstwa firmy EuroSoft, Business Intelligence autorstwa firmy Oracle. 2. Dotychczasowy nadzor i obsługa serwisowa ZSI szpitala była wykonywana przez firmę wdrożeniową - CompuGropu Medical Polska Sp. z o.o. , ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin. Obowiązkiem Wykonawcy będzie dokonanie w pierwszym miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia analizy aktualnej konfiguracji ZSI funkcjonującej u Zamawiającego. 3. Zamawiający wymaga również do zapoznania się w pierwszym miesiącu realizacji przedmiotu zamówienia z instrukcją zarządzania systemem informatycznym oraz polityką służącą bezpieczeństwu przetwarzania danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc. 4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zdalnie, przy wykorzystaniu łącza serwisowego. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Wykonawcy dostęp do serwerów i środowisk informatycznych w zakresie niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy. W przypadku, w którym z przyczyn technicznych wykonanie ich w sposób zdalny będzie niemożliwe, usługa będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym stawkę za dojazd do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną