usługa wykonania i montażu urządzeń przelewowych w tamach zbudowanych przez bobry na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-437 Olsztyn, Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 89 537 21 00, , fax. 89 527 04 23
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Dworcowa 60
  10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 537 21 00, , fax. 89 527 04 23
  REGON: 28034444900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa wykonania i montażu urządzeń przelewowych w tamach zbudowanych przez bobry na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i montażu 50 urządzeń przelewowych w tamach zbudowanych przez bobry na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2019 roku w celu obniżenia poziomu wody w rozlewiskach tworzonych przez bobry. Jedno urządzenie przelewowe składać się będzie m.in. z rury wykonanej z polichlorku winylu o średnicy 15-20 cm, metalowego kosza umieszczonego na wlocie wody do urządzenia oraz kotew, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający właściwości materiałów i sposób montażu określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Podstawowe czynności techniczne (takie jak montaż urządzeń, częściowe niszczenie tam) w ramach wykonywania Przedmiotu umowy będą wykonywane przez Wykonawcę osobiście lub przez zatrudniony personel, zwany dalej „pracownikami” lub Podwykonawcę. Wykonawca lub Podwykonawca, zobowiązuje się, że pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – dotyczy każdej części. 4. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563). 5. Koszty pracy, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny, nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z późn zm.). 6. W ramach umowy Wykonawca dokona zakupu niezbędnych materiałów, wykona z nich przedmiot umowy oraz zamontuje w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, wymienionych w „Wykazie lokalizacji tam zbudowanych przez bobry, w których montowane będą urządzenia przelewowe” stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. „Wykaz lokalizacji …..” zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 7. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany lokalizacji tam, w których montowane będą urządzenia przelewowe, wskazane w załączniku nr 2 do umowy, z zastrzeżeniem, że nowe lokalizacje położone będą na obszarze powiatów wskazanych w rozdziale IVa. Zmiana odbywać się będzie na podstawie pisma Zamawiającego, bez potrzeby sporządzania aneksu. 8. W ramach umowy dopuszcza się przeprowadzenie dodatkowych czynności, tj. zniszczenie części tamy, zmierzających do osiągnięcia zamierzonego rezultatu. 9. W ramach umowy Wykonawca, na własny koszt zobowiązuje się uzyskać stosowane zezwolenie (decyzję administracyjną) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie na wykonanie czynności zabronionych w stosunku do bobra europejskiego, polegających na niszczeniu tam. 10. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia sprawozdania oraz wykonania dokumentacji zdjęciowej z wykonanych podczas zadania prac oraz zaznaczenia lokalizacji każdego montowanego urządzenia za pomocą odbiornika GPS (poprzez podanie współrzędnych geograficznych w formacie stopnie/minuty/sekundy oraz w formacie dziesiętnych), które przekaże Zamawiającemu wraz ze sprawozdaniem. 11. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie montażu urządzeń, o których mowa w ust. 1, na co najmniej 2 dni przed planowanym przystąpieniem do prac. 12. Zadanie będzie finansowane ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy z dnia 14 listopada 2017 r. nr 330/2017/Wn-14/OP-WK/D na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez bobry w gospodarstwach rolnych i mieniu oraz zabezpieczenie zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. 13. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji w zakresie wykonanej usługi (tj. na stałość i stabilność zamontowanego urządzenia w tamie) i użyte materiały. Minimalny okres udzielenia gwarancji to 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90721800-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną