Usługa stałej, całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów na terenie nieruchomości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie wraz z kompleksową obsługą automatycznego systemu wjazdu i wyjazdu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa stałej, całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów na terenie nieruchomości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie wraz z kompleksową obsługą automatycznego systemu wjazdu i wyjazdu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałej, całodobowej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów na terenie nieruchomości Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie wraz z kompleksową obsługą automatycznego systemu wjazdu i wyjazdu. 2. Kompleksowa obsługa, o której mowa w ust. 1 obejmuje system monitoringu zewnętrznego, automatów wydających bilety, kasy parkingowej oraz szlaban wjazdowy i wyjazdowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Realizacja usług objętych umową odbywać się będzie codziennie w systemie 24- godzinnym. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną