Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w budynku biurowym Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach, Sędławki 4a

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w budynku biurowym Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach, Sędławki 4a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitarnych w budynku biurowym Obwodu Drogowego nr 2 w Bartoszycach, Sędławki 4a. 2 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym integralną część SIWZ. 3 W okresie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami niezbędnymi do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. 4 Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną