Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej, usługa wykonania testów specjalistycznych aparatów RTG, gammakamery i monitorów medycznych oraz usługa wzorcowania mierników

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej, usługa wykonania testów specjalistycznych aparatów RTG, gammakamery i monitorów medycznych oraz usługa wzorcowania mierników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń i aparatury medycznej, usługa wykonania testów specjalistycznych aparatów RTG, gammakamery i monitorów medycznych oraz usługa wzorcowania mierników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. 2. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na następujące części. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 175) oraz z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) oraz z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i standardów oraz z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu oraz instrukcją obsługi, osobami posiadającymi stosowne uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania czynności związanych z przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną