Sprzedaż usług w zakresie serwisowania specjalistycznych urządzeń firm CISCO, JUNIPER oraz Palo Alto w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż usług w zakresie serwisowania specjalistycznych urządzeń firm CISCO, JUNIPER oraz Palo Alto w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sprzedaż usług w zakresie serwisowania specjali-stycznych urządzeń firm CISCO, JUNIPER oraz Palo Alto w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przed-miotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1A, Załącznikiem 1B oraz Załącznikiem 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72710000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną