Sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu

Kuratorium Oświaty w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-959 Olsztyn, ul. J. Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 232 604 , fax. 895 232 604
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  ul. J. Piłsudskiego 7/9
  10-959 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 232 604, fax. 895 232 604
  REGON: 64732600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ko.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu. 2. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – samochody osobowe 34110000-1. 3. Szczegółowy opis samochodu objętego przedmiotem zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 4. Dostarczony samochód musi spełniać normy Unii Europejskiej (znak CE) z zakresu bezpieczeństwa użytkowania i poziomu emisji spalin, musi być wolny od wad technicznych, nieużywany, niezarejestrowany i nieobciążony prawami osób lub podmiotów trzecich, musi być dopuszczony do obrotu i stosowania oraz zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ. Samochód musi być wyprodukowany w 2019 r. 5. Siedziba serwisu, w którym prowadzane będą przeglądy gwarancyjne nie może znajdować się w odległości większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego tj. Delegatur Kuratorium Oświaty w Elblągu. 6. Dostarczenie samochodu nastąpi do siedziby Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Elblągu w dniach pracy zamawiającego, we własnym zakresie Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca nie później niż na 5 dni roboczych przed planowanym terminem przekazania samochodu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia (w języku polskim): 1) kartę pojazdu, 2) książkę przeglądów serwisowych (w przypadku, gdy książka przeglądów serwisowych wydawana jest w wersji papierowej), 3) książkę gwarancyjną pojazdu (w przypadku, gdy książka gwarancyjna pojazdu wydawana jest w wersji papierowej), 4) instrukcję obsługi, 5) świadectwo homologacji europejskiej i polskiej, 6) dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin. 8. W każdym przypadku, gdy zamawiający w SIWZ powołuje się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną