rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Olsztyn
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”. Szczegółowy zakres prac określony jest w Rozdziale III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w art. 31 ustawy Pzp. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (załącznik pomocniczy) stanowią załączniki nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną