Roboty budowlane: remont budynku nr 11 w kpl. 259 ul. Dąbrowskiego, Olsztyn

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. 261 32 28 15 , fax. 261 32 34 50
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 32 28 15, fax. 261 32 34 50
  REGON: 28060368400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.22wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane: remont budynku nr 11 w kpl. 259 ul. Dąbrowskiego, Olsztyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są „Roboty budowlane: remont budynku nr 11 w kpl. 259 ul. Dąbrowskiego, Olsztyn” zgodnie z:1.1. dokumentacją projektową stanowiącą załącznik,1.2. specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik.3. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności określone przez Zamawiającego w STWIOR stanowiącym załącznik do SIWZ wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w ilości co najmniej 10 osób, w tym:co najmniej 5 osób w zakresie robót ogólnobudowlanych;co najmniej 3 osób w zakresie robót elektrycznych,co najmniej 2 osób w zakresie robót sanitarnych;4. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 1 ppkt 1.2 oraz w przepisach związanych.5. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ Zamawiający udostępni do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu.6. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia.7. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie.8. Dla zainteresowanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin miejsca realizacji robót budowlanych w terminie do 19.08.2019 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu – e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl.9. Przyjęcie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych nie może nastąpić później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy. 10. Wykonawca zobowiązany będzie z wyprzedzeniem co najmniej 2-dni roboczych uzgadniać wszelkie zmiany osobowe pracowników. Komendant 22 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie zastrzega sobie prawo nie wyrażania zgody na proponowane zmiany dotyczące składu zespołu osobowego Wykonawcy. Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie kompleksu wojskowego, pełnomocnik d/s OIN Zamawiającego przeprowadzi z pracownikami Wykonawcy 15 minutowe szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych (art. 19 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. z 2010 nr 182 poz.1228). 11. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia nie posiadające obywatelstwa polskiego muszą uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 54 pkt 1 – 5 (rozdział VI) „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2017, poz. 18). 12. W trakcie realizacji zamówienia zabrania się używania aparatów latających nad terenem wojskowym.13. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną