Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie na funkcję administracyjno-biurową

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-437 Olsztyn, Dworcowa
 • Telefon/fax: tel. 89 537 21 00, , fax. 89 527 04 23
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
  Dworcowa 60
  10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 537 21 00, , fax. 89 527 04 23
  REGON: 28034444900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie na funkcję administracyjno-biurową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku przy ul. Dworcowej 60 w Olsztynie na funkcję administracyjno-biurową, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 2.1. Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1A do SIWZ, 2.2. Przedmiar robót – Załącznik nr 1B do SIWZ, 2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót + Informacja BIOZ – Załącznik nr 1C do SIWZ, 2.4. pozwolenie na budowę. 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji polega na zleceniu dodatkowego zakresu prac opisanego w OPZ jako etap III. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. W celu skorzystania z prawa opcji w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej o możliwości przystąpienia do wykonania etapu III, wskazując termin rozpoczęcia prac przez Wykonawcę nie krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Wykonawca może rozpocząć prace w terminie krótszym niż wskazany wyżej. 4. Zamawiający podzielił zamówienie na etapy: 4.1. etap I i II (zamówienie podstawowe) – prace związane z rozbiórką i wykonaniem prac instalacyjnych, w terminie od dnia zawarcia umowy do 16.12.2019 r., 4.2. etap III (zamówienie opcjonalne, opcja) – prace wykończeniowe i wyposażenie, prace montażowe, badania i pomiary, w terminie 40 dni od dnia przystąpienia do realizacji prac, jednak nie dłużej niż do 30.06.2020 r. 3. W razie braku zlecenia przez Zamawiającego III etapu prac zakończenie umowy nastąpi 31 marca 2020 r. 5. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby czynności określone przez Zamawiającego w STWiOR stanowiącym załącznik do SIWZ wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w ilości, co najmniej: 5.1. w zakresie robót ogólnobudowlanych, min. 2 osoby, 5.2. w zakresie robót instalacji elektrycznych, min. 1 osoba, 5.3. w zakresie robót instalacji sanitarnych, min. 1 osoba. 6. Koszty pracy, których wartość została przyjęta do ustalenia ceny, nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564, z późn zm.). 7. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 3 ppkt 3.3. oraz w przepisach związanych. 8. Oryginały dokumentów stanowiących załączniki do wzoru umowy Zamawiający udostępni do wglądu w swojej siedzibie po uprzednim uzgodnieniu terminu. 9. Przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia. 10. Roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie, III piętro. Zamawiający informuje, że w budynku nie ma windy. Zamawiający zastrzega, że prace budowlane mogą być prowadzone w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do soboty. 11. Dla zainteresowanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin miejsca realizacji robót budowlanych w terminie do 17.10.2019 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu e-mail: sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl 12. Przyjęcie terenu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych nie może nastąpić nie później niż 5 dni od dnia zawarcia umowy. 13. Wykonawca zobowiązany będzie z wyprzedzeniem co najmniej 2-dni roboczych uzgadniać wszelkie zmiany osobowe pracowników, z przedstawicielem Zamawiającego. 14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 15. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane i użyte materiały. Minimalny okres udzielenia gwarancji to 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną