Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul.Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Olsztyn
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42-256 Olsztyn, Pl. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. +48343285076 , fax. +48343285057
 • Data zamieszczenia: 2019-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  Pl. Józefa Piłsudskiego 10
  42-256 Olsztyn, woj. śląskie
  tel. +48343285076, fax. +48343285057
  REGON: 00054718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn-jurajski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul.Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych w Skrajnicy: ul. Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna 2.2. Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2.3. Zakres robót przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Remont drogi gminnej w Skrajnicy ul. Słoneczna, ul. Kosmiczna, ul. Szczytowa i ul. Gwiezdna Długość dróg: 1670,20 m Kategoria ruchu – KR1 Zakres robót ul. Szczytowa: -remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, zmiennej szerokości na całym odcinku remontowanym odcinku obustronnie, -wykonanie zjazdów na posesje -wykonanie wpustów chłonnych -zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych -usunięcie drzew i krzewów Zakres robót ul. Kosmiczna: -remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, zmiennej szerokości na całym odcinku remontowanym odcinku obustronnie, -wykonanie zjazdów na posesje -wykonanie wpustów chłonnych -zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych Zakres robót ul. Słoneczna -remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa na całym remontowanym odcinku -wykonanie zjazdów na posesje -wykonanie wpustów chłonnych -wykonanie przyłącza rowu i wpustu deszczowego do kanalizacji deszczowej, -wykonanie studni rewizyjnej żelbetowej średnicy 1200 mm -wykonanie rowu odparowalno-wsiąkalnego -zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych -wycinka drzew i krzewów Czyszczenie separatora w ul. Słonecznej obejmuje: -usunięcie zawartości osadnika i separatora -umycie elementów wewnętrznych oraz usunięcie popłuczyn -spisanie protokołu z wykonanych prac -wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia instalacji separatorów. Powyższe czynności należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami: Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Zakres robót ul. Gwiezdna -remont istniejącej jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa, zmiennej szerokości na całym odcinku remontowanym odcinku obustronnie -wykonanie zjazdów na posesje -wykonanie wpustów chłonnych -zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych 2.Oznakowanie zgodnie ze stałą organizacją ruchu dla w/w ulic. Oznakowanie musi być wykonane zgodnie z zał. 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 z późn. zm.) 2.4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Organizacja Ruchu, Przedmiar Robót, stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ jako zbiór Dokumentacja oraz Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. 2.5. Teren objęty realizacją inwestycji w części położny jest w strefie historycznego siedliska wsi wyznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn. Prace ziemne na tej części (ul. Gwiezdna i ul. Szczytowa) będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny. 2.6. Wszystkie roboty budowlane związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany prowadzić zgodnie z PN,EN przepisami BHP oraz ze sztuką budowlaną. 2.7. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny oferty. 2.8. Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez usterek i wad. Maksymalny termin gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 2.9. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2.10. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń w zakresie j. w. zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń. 2.11. Nazwy podane w dokumentacji technicznej podawane są jedynie tytułem przykładu w celu sprecyzowania opisanych parametrów technicznych i jakościowych zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną