Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu

Sąd Okręgowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-543 Olsztyn, Dąbrowszczaków
 • Telefon/fax: tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Olsztynie
  Dąbrowszczaków 44 A
  10-543 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 521 61 66, , fax. 89 521 61 68
  REGON: 32343000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych – remont Sądu Rejonowego w Piszu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarach robót zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną