Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w zakresie ścieżki rowerowej od m. Kunik do drogi powiatowej nr 1364N

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895261900, , fax. 895399876
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895261900, , fax. 895399876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 507 w zakresie ścieżki rowerowej od m. Kunik do drogi powiatowej nr 1364N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2m i długości 950 m o nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233162-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną