Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. 895 279 500 , fax. 895 279 788
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Żołnierska 16
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 279 500, fax. 895 279 788
  REGON: 29180700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie 1 – LBEK - Mikroskop laboratoryjny z zestawem komputerowym wyposażonym w oprogramowanie do akwizycji obrazu Zadanie 2 – LBŚiŻ - Chromatograf cieczowy współpracujący z detektorem dwufalowym UV/VIS firmy Waters Zadanie 3 - LBŚiŻ - Chromatograf cieczowy zintegrowany z detektorem flurescencyjnym pracujący w programie Empower 3 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Arkuszu Informacji Technicznej załącznik nr 1/1-1/3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną