Pełninie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu: "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo o miejscowości Tuławki , dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olsztynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełninie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu: "Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo o miejscowości Tuławki , dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w szczególności, w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach Projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16”. 1.1. Celem zamówienia jest powierzenie Inżynierowi Kontraktu zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez skuteczne wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót wykonania zadania w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, wyegzekwowanie wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót dla osiągnięcia celu, jakiemu inwestycja ma służyć, w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót terminie i kwocie umownej. 1.2. Zamówienie ma stanowić dla Zamawiającego gwarancję należytej realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” przewidywanego do wsparcia z funduszy unijnych, która polegać będzie na sprawnej i zgodnej z wymogami prawa oraz obowiązkami Zamawiającego jako Beneficjenta środków pomocowych, realizacji rzeczowej przedsięwzięcia oraz rozliczenia merytorycznego i finansowego w tym zakresie. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7- „Infrastruktura transportowa”, Działania 7.2-„ Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Poddziałania 7.2.1 - „Mobilny MOF –ZIT Olsztyna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 1.3. Celem szczegółowym jest wykonanie i zakończenie, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym SIWZ, realizacji zadania, w ramach Kontraktu na Roboty, w szczególności m. in. poprzez: - techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie Kontraktem; - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowę, przepisami polskiego prawa, w szczególności Ustawy PB; - przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami współfinansującymi; - inne czynności niezbędne do uzyskania celu przedmiotu zamówienia. 1.4. W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16” zaplanowano przebudowę dróg powiatowych 1442N, 1449N, 1430N zlokalizowanych na terenie gmin Dywity i Barczewo w podziale na dwa zadania: • Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo przez miejscowość Tuławki, dalej drogą powiatową nr 1449N do granicy administracyjnej gminy Dywity - realizowane w oparciu o dokumentację projektową: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna” opracowaną przez NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Dla ww. zadania wydano: Decyzję Nr Dyw/82/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BI-II.6740.7.42.2018.AO5 z dnia 11.07.2018 r. • Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1449N od granicy administracyjnej Gminy Barczewo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko, dalej drogą powiatową nr 1430N do miejscowości Barczewko DK16 – realizowane w oparciu o dokumentację projektową: • „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z droga powiatową nr 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna” opracowana przez firmę NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1449N do m. Barczewko DK16” opracowana przez firmę NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Kompletna dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną