Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację lokali i budynków mieszkalnych położnych w gminach Lelkowo i Wilczęta

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-448 Olsztyn, Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. (89) 524-88-04, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  Głowackiego 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 524-88-04, , fax. -
  REGON: 36784953800106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację lokali i budynków mieszkalnych położnych w gminach Lelkowo i Wilczęta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami oraz dokumentacji inwentaryzacyjnej lokali/budynków mieszkalnych przeznaczonych do remontu, należących do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, położonych na terenie gminy Wilczęta i Lelkowo, woj. warmińsko – mazurskie, wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń umożliwiających przystąpienie do prac. 2. Zakres prac obejmować będzie: GMINA LELKOWO 1) Budynek mieszkalny – Jachowo 33/2 Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego. (wymiana pokrycia dachowego, wykonanie elewacji (ocieplenie bud.), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do warunków spełniających normy cieplne; wymiana zmurszałych elementów konstrukcji dachowej oraz deskowania na strychu, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie opaski, wykonanie wentylacji kuchni i pomieszczenia łazienki, montaż stóp i ław kominiarskich, montaż wyłazu dachowego, montaż płotków śniegowych) 2) Lokal mieszkalny – Grabowiec 1/2 Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie lokalu mieszkalnego. (wykonanie instalacji C.O.) 3) Budynek mieszkalny – Wyszkowo 12/2 Opracowanie dokumentacji oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na modernizacji budynku mieszkalnego. (wykonanie elewacji (ocieplenie), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej do warunków spełniających normy cieplne, wykonanie izolacji posadzki wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie opaski oraz schodów wejściowych, wentylacja, naprawa pieców kaflowych, wykonanie instalacji elektrycznej wg. obowiązujących norm) 4) Budynek mieszkalny - Piele 7/1 Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego. (montaż wkładu kominowego, wykonanie elewacji-ocieplenie, wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni i łazienki, wykonanie instalacji C.O.) GMINA WILCZĘTA Lokal mieszkalny – Słobity 49/3 Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie lokalu mieszkalnego. (wyburzenie pieców kaflowych, wykonanie nowego C.O., wymiana stolarki okiennej, wykonanie pom. WC , wykonanie inst. wod-kan, wykonanie wentylacji w pom. łazienki, wykonanie wyczystki. Materiały do wykonania inst. C.O. po stronie najemcy). 3. Dokumentacja na wykonanie robót budowlanych powinna zawierać: 1) Dokumentację projektową, 2) Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót, 3) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Dokumentację inwentaryzacyjną, 5) Wszelkie wymagane prawem zezwolenia na wykonanie ww. prac remontowych. 4. Dokumentacja niezbędna jest w celu zatwierdzenia jej przez odpowiedni organ administracji budowlanej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do prowadzenia robót i musi obejmować zakres uwzględniający specyfikację robót oraz być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 ze zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym dotyczącym pozwolenia na budowę. 5. Dokumentacja będzie użyta do postępowania o zamówienie publiczne i zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, służyć będzie do opisu przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Wymaga się jej wykonania zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno - użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129 ze zm.). 6. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71242000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną