Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa budynku warsztatowego wraz z akumulatorownią i infrastrukturą towarzyszącą – zadanie Orzysz – postępowanie nr 13/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2020-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa budynku warsztatowego wraz z akumulatorownią i infrastrukturą towarzyszącą – zadanie Orzysz – postępowanie nr 13/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla – budowa budynku warsztatowego wraz z akumulatorownią i infrastrukturą towarzyszącą – zadanie Orzysz. W ramach usługi należy wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę; dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu dla potrzeb projektowych, projekt zagospodarowania terenu zamkniętego o klauzuli ZASTRZEŻONE, projekt zagospodarowania terenu dla terenu otwartego w razie potrzeb, projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb), projekt aranżacji technologicznej wraz wyposażeniem i kartami katalogowymi wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budowanych obiektów, projekt organizacji ruchu w obrębie budowanego budynku, wytyczne do opracowania instrukcji obsługi sprzętu i wyposażenia, na które wymagana jest instrukcja obsługi, inwentaryzację stanu istniejącego terenu, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych, bilanse zapotrzebowania na media z wykorzystaniem przy projektowaniu przyłączy, ocenę oddziaływania obiektu na środowisko, charakterystykę energetyczną obiektu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, badania geologiczne wraz z dokumentacją geotechniczną posadowienia budynku, projektowanych posadzek w pomieszczeniach warsztatowych i placów manewrowych z wykorzystaniem przy projektowaniu, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót osobno dla poszczególnych branż, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę wykonywanego obiektu budowlanego, która stanowić będzie podstawę do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego, oraz decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją (w razie potrzeb), projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy z rozwiązaniami szczegółowymi, przedmiary, kosztorys inwestorski szczegółowy, ZKZ. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, 6 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty kompleksu wojskowego Orzysz. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Okres rękojmi: odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasa w stosunku do Zamawiającego w dniu zakończenia robót budowlano – montażowych (odbioru technicznego robót), zleconych na podstawie dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną