NAPRAWY BIEŻĄCE ZESTAWÓW HAKOWYCH (SCANIA/WIELTON) WRAZ Z WYKONYWANIEM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-410 Olsztyn, Lubelska
 • Telefon/fax: tel. 89 555 20 10, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Lubelska 53
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 555 20 10, , fax. -
  REGON: 51073404900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAPRAWY BIEŻĄCE ZESTAWÓW HAKOWYCH (SCANIA/WIELTON) WRAZ Z WYKONYWANIEM PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są naprawy bieżące pięciu zestawów hakowych wyprodukowanych w 2015 roku (pojazd hakowy Scania P410 oraz przyczepa Wielton PS2P), wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych. 2. Przeglądy okresowe będą wykonywane zgodnie z instrukcją obsługi. 3. Miejscem dokonywania napraw oraz przeglądów okresowych będzie warsztat Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem na swój koszt odebrać zestawy z siedziby Zamawiającego oraz dostarczyć je z powrotem do siedziby Zamawiającego (ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn).. 1. Naprawy bieżące będą dokonywane według potrzeb i na zgłoszenie Zamawiającego. Maksymalna ilość roboczogodzin w zakresie przeglądów i napraw bieżących wynosi: 1) 600 rbh w ramach zamówienia podstawowego oraz 2) 200 rbh w ramach opcji. 2. Prawo opcji zostało określone w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości roboczogodzin w zakresie przeglądów i napraw bieżących. 3. Zamawiający zastrzega, że korzystając z prawa opcji może również przedłużyć Termin Realizacji Umowy, zgodnie z treścią § 4 Umowy lub też przedłużyć ten termin bez korzystania z prawa opcji. 4. Wykonawca musi dysponować specjalistycznym programem do diagnoz i programowania pojazdów Scania (Scania Diagnos and Programmer 3) 5. Wykonawca musi zapewnić możliwość dokonywania modyfikacji pliku pn. Scania Onboard Product Specification. 6. Przedmiotem umowy nie jest dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, które dostarcza Zamawiający. Wszelkie części zamienne zużywające się, konieczne do wykonania napraw bieżących lub przeglądów, zapewni Zamawiający. 7. Zamawiający zgłosi Wykonawcy gotowość do przeglądu na 1000 km przed planowanym przeglądem. Zgłoszenie zostanie wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 7 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej Umowy. Dokładna data każdego przeglądu zostanie ustalona przez Strony na 2 dni robocze przed planowanym przeglądem i odbiorem zestawów przez Wykonawcę. 8. W przypadku awarii zestawów hakowych, ich odbiory będą dokonywane przez Wykonawcę: 1) przy zgłoszeniach od poniedziałku do piątku do godz. 12:00 – do 6 godzin od zgłoszenia); 2) przy zgłoszeniach w soboty, niedziele i święta – do godz. 7:00 w poniedziałek lub pierwszy dzień roboczy po świętach. 9. Pozostałe informacje dot. Przedmiotu zamówienia zostały ujęte w Projekcie umowy. 10. Wymagania narzucone art. 29 ust. 3a ustawy PZP: Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. przeglądów, wymiany materiałów eksploatacyjnych oraz napraw bieżących objętych zamówieniem, tj. prace mechaników, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05.), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika. Szczegółowe warunki w zakresie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę określa Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną