Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 4 części.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2020-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 4 części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Generalny Pomiar Ruchu 2020 (GPR 2020) na odcinkach pomiarowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, z podziałem na 4 części. 2 Celem zamówienia jest wykonanie cyklicznych pomiarów ruchu, na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., zgodnie z „Wytycznymi Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 roku”, zaakceptowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 3 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zgodnie z Wytycznymi Generalnego Pomiaru Ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 roku – stanowiącym integralną część SIWZ. 4 Szczegółowy zakres zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY – stanowiący integralną część SIWZ. 5 W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca powinien dysponować takim potencjałem technicznym i kadrowym, aby móc jednocześnie realizować usługę na wszystkich częściach z zachowaniem wyznaczonych terminów. 6 Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Podział zamówienia na 4 części: CZĘŚĆ NR 1 Wykonanie pomiaru ruchu drogowego w ramach GPR 2020 na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Kętrzynie. CZĘŚĆ NR 2 Wykonanie pomiaru ruchu drogowego w ramach GPR 2020 na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Sędławkach. CZĘŚĆ NR 3 Wykonanie pomiaru ruchu drogowego w ramach GPR 2020 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Biskupcu. CZĘŚĆ NR 4 Wykonanie pomiaru ruchu drogowego w ramach GPR 2020 na terenie Obwodu Drogowego nr 4 w Mrągowie. Każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta odrębna umowa. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Wykonawca składa ofertę wraz z Formularzem Ofertowym oraz Formularzem Cenowym właściwym dla części, do której chce przystąpić. W przypadku gdy Wykonawca chce przystąpić do więcej niż jednej części wówczas do oferty dołącza Formularze Ofertowe oraz Formularze Cenowe właściwe dla tych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712710-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną