Etap I – Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku nr 87 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok; Etap II – Wykonanie zaleceń decyzji pozwolenia na użytkowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego Kościoła Garnizonowego budynku nr 126 w Białymstoku - postępowanie 86/RB

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Etap I – Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku nr 87 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok; Etap II – Wykonanie zaleceń decyzji pozwolenia na użytkowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót wraz z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego Kościoła Garnizonowego budynku nr 126 w Białymstoku - postępowanie 86/RB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Etap I – Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku nr 87 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 4857 Białystok; Etap II – Wykonanie zaleceń decyzji pozwolenia na użytkowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót z wykonaniem ekspertyzy stanu technicznego Kościoła Garnizonowego budynku nr 126 w Białymstoku. W ramach Etapu I zamówienia należy wykonać: 1. Roboty branży budowlanej, tj. m.in.: - roboty związane ze stolarką okienną i drzwiową; - uzupełnianie i wykonanie ścian działowych; - wykonanie posadzek i tynków; - malowanie ścian i sufitów; - badanie drożności przewodów wentylacyjnych wraz ze sporządzeniem stosownego protokołu; - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji użytkowania przebudowanej części pomieszczeń; 2. Roboty branży sanitarnej, tj. - demontaż instalacji wod-kan i c.o. w zakresie przebudowywanych pomieszczeń; - przebudowa instalacji wod-kan; - wykonanie instalacji c.o.; - wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o. na gorąco; 3. Roboty branży elektrycznej tj.: - rozbudowa rozdzielnicy; - wykonanie instalacji: oświetlenia podstawowego i awaryjnego; gniazd wtykowych i wtykowych dedykowanych; zasilającej urządzenia; przeciwporażeniowej; przeciwprzepięciowej; - przeprowadzenie badań i pomiarów powykonawczych; 4. Roboty branży teletechnicznej tj.: - wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu; - wykonanie instalacji strukturalnej i dokumentacji powykonawczej; - przeprowadzenie badań i pomiarów powykonawczych. W ramach Etapu II zamówienia należy wykonać: 1. Roboty branży budowlanej, tj. m.in.: - roboty ziemne w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych; - roboty rozbiórkowe nawierzchni i elementów zewnętrznych budynku; - wykonanie termomodernizacji części budynku płytami styropianowymi; - wykonanie tynków elewacyjnych, obróbek blacharskich oraz opaski z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm; - wykonanie dokumentacji powykonawczej; 2. Roboty branży sanitarnej, tj. wykonanie ekspertyzy zgodności z normami i warunkami technicznymi instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych; 3. Roboty branży elektrycznej tj.: - wykonanie ekspertyzy zgodności z normami i warunkami technicznymi instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz instalacji odgromowej; - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren zamknięty Jednostki Wojskowej 4857 Białystok, położony na działce nr ewid. 805/162, obręb 9 Nowe Miasto. Teren administrowany przez 25 WOG Białystok; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy; 4. Okres rękojmi: 60 miesięcy – wg art. 568 § 1 K.C.; 5. Od daty przekazania obiektu do użytkowania Wykonawca prowadzić będzie przez okres 12 miesięcy konserwację i przeglądy: systemu sygnalizacji włamania i napadu, zgodnie z zapisami Normy Obronnej – systemy alarmowe NO-04-A004-8 – Eksploatacja; 6. W przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest do podjęcia naprawy w ciągu 4 godzin od zgłoszenia usterki przez użytkownika, zgodnie z zapisami Normy Obronnej – systemy alarmowe NO-04-A004-8 – Eksploatacja; 7. Zgodnie z art. 37 ust. 6 Zamawiający nie udostępnia na stronie internetowej: Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej o klauzuli ZASTRZEŻONE, który pozostaje do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie powyższego dokumentu, wraz z podaniem proponowanej daty (godziny) udostępnienia i załączeniem upoważnień do dostępu do dokumentów o klauzuli ZASTRZEŻONE oraz aktualnych zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych osób, które będą dokonywały wglądu do dokumentów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną