Dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne szkiełek podstawowych i nakrywkowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 1 do SIWZ materiały laboratoryjne stanowią tylko i wyłącznie potencjalne zapotrzebowanie Zamawiającego i nie są zobowiązaniem do dokonania zakupu wszystkich specyfikowanych materiałów we wskazanej ilości. Liczebność jednostkowa może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą lub mniejszą ilość danego produktu wymienioną w Załączniku nr 1 do SIWZ lub niezakupienia danej pozycji w ogóle. Wskazanie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) nazwy producenta jest konieczne ze względu na dookreślenie przedmiotu zamówienia. Wyspecyfikowane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. Jednakże zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33790000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną