Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz odzieży ochronnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku sterylnego i niesterylnego oraz odzieży ochronnej w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Oferowany sprzęt jednorazowego użytku powinien: a) spełniać wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175 ze zm.), b) posiadać dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych c) posiadać deklarację CE oferowanego sprzętu medycznego i/lub odzieży ochronnej. d) posiadać wysoką jakość i spełniać funkcję do jakiej został przeznaczony, posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną