Dostawy odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatury

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 895 322 966 , fax. 895 322 979
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  ul. Jagiellońska 78
  10-357 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 322 966, fax. 895 322 979
  REGON: 29573900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pulmonologia,olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy odczynników i innych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatury dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w asortymencie i ilości określonej w Załączniku Nr 2 do niniejszej SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia powinien: a) posiadać deklarację zgodności i świadectwo rejestracji, b) posiadać oznakowanie znakiem zgodności CE, c) posiadać wysoką jakość i spełniać funkcję do jakiej został przeznaczony, d) posiadać karty charakterystyki substancji lub zaświadczenie, że nie są wymagane, e) spełniać wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019, poz. 175 ze zm.), g) spełniać wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. z 2013, poz. 1127).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną