Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Olsztyn.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa
 • Telefon/fax: tel. +48895381140 , fax. +48895381135
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie
  ul. Towarowa 17
  10-416 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48895381140, fax. +48895381135
  REGON: 51948697200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa wojewódzka osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu teleinformatycznego dla WORD Olsztyn.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu teleinformatycznego (w skrócie STW) – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 t.j. ze zm.) - dla potrzeb przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie 2.1.1. System informatyczny w rozumieniu art. 3 pkt. 3) powyższej ustawy oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. Zamawiający wymaga, aby dostarczony system Wykonawcy był zintegrowany z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art.16a ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2019 r. poz. 341 t.j. ze zm.) przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej będącej w dyspozycji Zamawiającego określonej w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wdrożeniem, instalacją, konfiguracją i utrzymaniem w okresie obowiązywania umowy oraz usługami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 2.1.2. System teleinformatyczny musi być w pełni funkcjonalny, przez co Zamawiający rozumie realizację w sposób niezakłócony zadań publicznych, które polegają na obsłudze administracyjnej oraz przeprowadzaniu egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych na prawo jazdy. Zadania publiczne Zamawiającego muszą być realizowane dzięki należytemu zabezpieczeniu integracji systemu ze wszystkimi systemami wymaganymi do wymiany Profili Kandydatów na Kierowców (PKK) i innych informacji zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w okresie związania umową niezależnie od zachodzących w tym czasie zmian w zakresie sposobu funkcjonowania w/w systemów a także zmian ich dostawców i/lub dysponentów. 2.1.3. Zamawiający nie posiada informacji dotyczących warunków integracji z systemem CEPIK 2.0, który zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2183 ze zm.) będzie realizował kluczowe procesy związane z nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, w tym obsługę PKK. Zamawiający upoważni i zobowiąże Wykonawcę do występowania w jego imieniu do właściwych instytucji celem uzyskania informacji niezbędnych do zintegrowania systemu teleinformatycznego z CEPIK 2.0, a w przypadku wprowadzenia dalszych zmian ustawowych w tym zakresie – z każdym innym systemem zabezpieczającym funkcje, o których mowa w art.16a ustawy o kierujących pojazdami. 2.2. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie wchodzące w skład systemu teleinformatycznego zapewniało realizację zadań określonych w aktach prawnych wymienionych w rozdziale 1 pkt 1.3 SIWZ oraz w ich nowelizacjach. Minimalne wymagania oprogramowania STW zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.3. System teleinformatyczny musi być wdrożony przy zapewnieniu ciągłości procesów egzaminacyjnych (długość przerwy nie więcej niż 2 dni robocze) i musi obejmować następujące elementy: 1) dostosowanie konfiguracji istniejącej infrastruktury technicznej i urządzeń, którymi dysponuje Zamawiający, łącznie z instalacją i konfiguracją oprogramowania; 2) umożliwienie pełnej obsługi PKK w siedzibie Zamawiającego w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji w funkcjonalnościach określonych w załączniku nr 2 zgodnie z przepisami prawa przez cały okres trwania umowy; 3) zapewnienie niezbędnych urządzeń i konfiguracja usługi sieciowej dostępu do systemu teleinformatycznego określonego w art. 16a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (zwanego dalej SI KIEROWCA) oraz do integracji STW z SI KIEROWCA; 4) migracja danych z obecnie eksploatowanego systemu przez Zamawiającego. Dane dotyczące bazy danych są własnością PWPW SA i Zamawiający nie posiada wiedzy na jej temat. Wykonawca jest obowiązany do przeprowadzenia migracji w uzgodnieniu z obecnym dostawcą systemu, tj. PWPW SA. Koszty związane z migracją bazy danych muszą być uwzględnione w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Migracja wszystkich danych nie może przekraczać czasu realizacji prac wdrożeniowych. Niewprowadzenie powyższej migracji jest traktowane jako nie wykonanie umowy; 5) zapewnienie bezpieczeństwa elektronicznego przesyłania danych przy zastosowaniu czytników, kart, certyfikatów oraz należytego bezpieczeństwa przed nieautoryzowanym dostępem osób nieuprawnionych na zasadach uzgodnionych przez Strony w Umowie. 2.4. Usługi dostarczone razem z systemem teleinformatycznym powinny obejmować co najmniej następujące elementy: 1) świadczenie usługi gwarancyjnej oraz rozwój i utrzymanie STW w stanie pełnej funkcjonalności poprzez usuwanie błędów pojawiających się w czasie pracy w systemie teleinformatycznym oraz bieżące aktualizowanie i dostosowanie do zmian przepisów powszechnie obowiązujących na terenie kraju oraz wynikających w zakresie, w jakim mają wpływ na prawidłowe tj. skuteczne i celowe działanie systemu teleinformatycznego w uzgodnieniu z przedstawicielami Stron; 2) organizację spotkań przedstawicieli Stron, podczas których przedstawiona zostanie i zatwierdzona bieżąca aktualizacja systemu teleinformatycznego; 3) wsparcie techniczne polegające na utrzymaniu telefonicznej pomocy technicznej (helpdesk) świadczonej w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie RP, w godzinach 7:00 – 20:00, w soboty 7:00 – 16:00. Wykonawca prowadzi rejestr wszelkich zgłoszeń serwisowych dokonywanych przez Zamawiającego w toku realizacji zamówienia. Rejestr ten musi być dostępny w przeznaczonym do tego celu portalu intranetowym zawierającym dodatkowo aktualne wersje instalacyjne oprogramowania, instrukcje obsługi, procedury. Aktualizacje oprogramowania muszą być dostarczane zdalnie w sposób wymuszający ich zainstalowanie przy pierwszym uruchomieniu w dniu aplikacji. Szczegółowe warunki świadczenia usługi utrzymania systemu, w tym czas reakcji na zgłoszenia serwisowe zawiera projekt (wzór) umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ; 4) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego - w uzgodnionym przez Strony terminie - przed wdrożeniem systemu teleinformatycznego oraz każdorazowo po wprowadzeniu istotnych zmian w jego funkcjonowaniu, szkolenia pracowników (operatorów i administratorów) Zamawiającego w zakresie pełnej funkcjonalności dostarczanego systemu teleinformatycznego, jego instalacji, konfiguracji – odpowiednio wg potrzeb oraz kompetencji użytkowników; 5) zapewnienie usługi sieciowej do dostępu do systemu teleinformatycznego SI KIEROWCA oraz do integracji STW z SI Kierowca wraz z umożliwieniem pełnej elektronicznej obsługi PKK w siedzibie Zamawiającego w zakresie pobierania PKK i jego aktualizacji (ponieważ Zamawiający nie ma wiedzy na temat integracji STW z systemem teleinformatycznym opisanym w art. 16a ustawy o kierujących pojazdami – tę wiedzę posiada właściciel tj. PWPW S.A.). Usługa sieciowa winna zapewnić Zamawiającemu: • korzystanie z usługi udostępniania plików, • korzystanie z usługi pulpitu zdalnego pomiędzy stacjami roboczymi, • pobieranie oprogramowania antywirusowego, • automatyczną aktualizację systemów operacyjnych; 6) zapewnienie możliwości korzystania przez Zamawiającego z bazy pytań w systemie teleinformatycznym, w zakresie dotyczącym przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa w sposób gwarantujący automatycznie wykluczenie z egzaminów wycofanych pytań oraz automatyczne dodanie do egzaminów nowo zatwierdzonych pytań; 7) utrzymanie zintegrowanej platformy internetowej rezerwacji egzaminów i płatności; 8) dostawę urządzeń przeznaczonych do realizacji bezpiecznego logowania do STW - czytniki i karty kryptograficzne w odpowiednich ilościach zapewniających prawidłową realizację zadań Zamawiającego; 9) udzielenie licencji na oprogramowanie stanowiące element systemu teleinformatycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną