Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Techniczne zawody przyszłości

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-558 Olsztyn, Żołnierska
 • Telefon/fax: tel. 895279787, 895279787 w.214 , fax. 89 527 67 94
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie
  Żołnierska 15
  10-558 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895279787, 895279787 w.214, fax. 89 527 67 94
  REGON: 00019275500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.e-bip.pl/start/23262

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT w ramach projektu pn. Techniczne zawody przyszłości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzętu IT w ramach projektu pn. Techniczne zawody przyszłości. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części SIWZ „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, monitory - 18 zestawów., 2) drukarka A3 - 1 szt 3) rzutnik - 1 szt. 4) ploter - 1 szt. 5) pendrive - 52 szt 6) tablica multimedialna - 2 szt. 7) kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30232110-8 Drukarki laserowe; 30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 30232140-7 - Plotery, 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego, 30234600-4 - Pamięć flash, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) został określony w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Minimalne parametry techniczne stanowiące minimalne parametry równoważności zostały przedstawione w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. Wymagane dane są wskazane w formularzach ofertowych. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30214000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną