Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2020-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 12893400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. materiałów zużywalnych i akcesoriów, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego: a) karty charakterystyki i/lub specyfikacji jakościowej zawierające podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne; b) certyfikatów analizy jakościowej lub innych równoważnych, w zakresie oferowanych przedmiotów zamówienia w j. polskim. Dokument musi zawierać co najmniej: nazwę producenta, nr katalogowy, opis potwierdzający parametry wyspecyfikowane w załączniku do siwz formularzu ofertowym. c) dostarczenie próbek: • Złożona na wezwanie próbka musi zawierać minimum: 1) W przypadku pozostałych materiałów i akcesoriów po 5 sztuk dla oferowanych produktów dla każdej pozycji wymienionej w danej części; • Materiały i akcesoria muszą być dostarczone w zbiorczym opakowaniu, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i znaku sprawy postępowania, z Dopiskiem „próbki do testów potwierdzających równoważność”; • każde opakowanie musi być opisane w sposób umożliwiający jego identyfikację z nr poz. wyspecyfikowanego produktu zgodnie z numerami w załączniku do SIWZ – formularz ofertowy, nazwą oferowanego produktu zgodnie z załącznikiem do SIWZ- formularzem ofertowym; •Ocena równoważności próbki w przypadku oferowanych materiałów i akcesoriów: ocena równoważności próbki w przypadku probówek: kompatybilność z posiadanym sprzętem, szczelność (ograniczenie parowania), przejrzystość materiału z którego są wykonane , szczelność zamknięcia probówki, odporność na wirowanie w wirówkach szybkoobrotowych (w tym trwałość etykiety do opisu), czytelność skali, • Ocena równoważności próbki w przypadku oferowanych materiałów i akcesoriów: kompatybilność z posiadanym sprzętem, szczelność (ograniczenie parowania), przejrzystość materiału z którego są wykonane, czytelność skali, dokładność/powtarzalność pobierania materiału do badań;. 4. Oferowane materiały i akcesoria laboratoryjne muszą spełniać wymagania w zakresie wymiarów, rodzaju materiału, dodatkowych parametrów opisanych w formularzu ofertowym- załączniku do SIWZ. Oferowane materiały laboratoryjne muszą być dopuszczone do obrotu na terenie RP lub UE. 5. Ocena spełniania równoważności zostanie dokonana na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów i/lub próbek, wskazanych w pkt. 3) a-c. Niewykazanie spełniania równoważności spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów, jako nie odpowiadających treści SIWZ. 6.Wykonawca dostarcza próbki do testów/analiz na własny koszt. Wszystkie próbki po przeprowadzeniu badania równoważności pozostają w załączeniu dokumentacji przetargowej. 7. Powyżej opisana ocena równoważności będzie przeprowadzona na zasadzie 0 – 1 (spełnia/nie spełnia). 8.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. 9.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia: 9.1. Wielkość każdej dostawy będzie każdorazowo specyfikowana i przekazywana do Wykonawcy mailowo, ze wskazaniem adresu, zakładu i osoby, do której należy dostarczyć produkty. 9.2. Wykonawca wystawi fakturę do każdego dostarczonego, cząstkowego zamówienia. Wykonawca wraz z dostawą produktów załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne. 9.3. Miejsce realizacji dostawy: Miejsce dostawy: IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn , Zakład Biologicznych Funkcji Żywności. 9.4. Wykonawca wraz z dostawą materiałów zużywalnych dostarcza kartę informacyjną produktu, zawierającą min. podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne. 10. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 10.1 Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia jego dostawy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku -wzór umowy. 11.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin dostawy przedmiotu zamówienia od złożenia zamówienia cząstkowego przez Zamawiającego, zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin dostawy zamówienia cząstkowego jest jednym z kryterium oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124130-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną