Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima
 • Telefon/fax: tel. 89 539 31 68 , fax. 89 539 31 47
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
  ul. Tuwima 10
  10-748 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 539 31 68, fax. 89 539 31 47
  REGON: 12893400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby ZOB w IRZiBŻ PAN w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury dla Zakładu Ochrony Bioróżnorodności działającego w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Przedmiotem zamówienia jest wirówka wysokoobrotowa z wyposażeniem – 2 szt. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym – załączniku nr 1 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 5. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, w ofercie należy określić jakiego zakresu (materiału, technologii) dotyczą oraz na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp) złożyć dokumenty zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowa informacja dotycząca równoważności została opisana na końcu SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 8. Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia: 1) Oferowany sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. 2) Oferowany sprzęt musi być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. 3) Oferowana aparatura musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji zgodnie z wymaganiami producentów. 4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji dostawy. 5) Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim 6) Po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, sprzęt powinien być gotowy do poprawnej, bezawaryjnej pracy w zakresie wszystkich składowych elementów i funkcji, zgodnie z opisem tych elementów w załączniku nr 1 – formularzu ofertowym. Niedopuszczalne jest, aby dla zapewnienia prawidłowej pracy sprzętu konieczne było instalowanie dodatkowych elementów (urządzeń), oprogramowania, w późniejszym czasie, szczególnie za dodatkową opłatą (nie dotyczy materiałów zużywalnych, zamawianych podczas eksploatacji aparatury). 7) Dostarczony sprzęt musi być oznaczony znakiem CE (jeżeli jest wymagany dla oferowanego przedmiotu). 8) Dostarczony sprzęt musi być dostosowany do pracy z wykorzystaniem napięcia sieciowego w Polsce 9. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego: 1) Oferowana aparatura musi być objęta gwarancją na okres min. 24 miesięcy. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru produktów bez uwag i zastrzeżeń. Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert. 2) Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego sprzętu lub jego przedstawiciela, prowadzącego serwis techniczny w wymaganym zakresie. Każda autoryzacja dla serwisu Wykonawcy oraz deklaracja wspierania serwisu przez producenta lub jego przedstawiciela musi mieć formę oświadczenia producenta lub jego przedstawiciela. 3) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie. 4) Zamawiający wymaga, aby zdiagnozowanie wady/awarii nastąpiło w ciągu 10 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. 5) W przypadku wymiany uszkodzonego elementu sprzętu obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty. 6) Transport sprzętu do miejsca lokalizacji serwisu gwarancyjnego i z powrotem w okresie gwarancji odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego sprzętu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42931100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną