Dostawa samochodu typu furgon w policyjnej wersji „Ambulans Kryminalistyczny”

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu typu furgon w policyjnej wersji „Ambulans Kryminalistyczny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa samochodu typu furgon w policyjnej wersji „Ambulans Kryminalistyczny” wraz z zabudową, spełniający parametry określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. Odbierającym przedmiot zamówienia ze strony Zamawiającego będzie Wydział Transportu KWP w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3. 3. Zamawiający przewiduje zastosowania prawa opcji, określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w ten sposób, że zobowiązuje się do odbioru zamawianego pojazdu z wyposażeniem zasadniczym. Natomiast pozostałe wyposażenie ruchome, określone w pkt. VI ppkt. 1.4. Opisu przedmiotu zamówienia zostanie odebrane z pojazdem opcjonalnie w całości lub w części – w miarę posiadanych środków finansowych w okresie realizacji umowy. 4. Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno – jakościowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. W nawiązaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za równoważną zostanie uznana norma potwierdzająca spełnienie minimalnych parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Oferowane towary muszą odpowiadać wszystkim parametrom określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 b ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 30 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 14. Wspólny słownik zamówień – Kod CPV: 34114200-1 Radiowozy policyjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną