Dostawa opatrunków

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2020-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opatrunków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego opatrunków z podziałem na poszczególne zadania: Zadanie nr 1. Materiały opatrunkowe, Zadanie nr 2. Pieluchomajtki, podkłady, Zadanie nr 3. Plastry i przylepce, Zadanie nr 4. Opatrunki specjalistyczne I, Zadanie nr 5. Opatrunki do wkłuć centralnych, Zadanie nr 6. Opatrunki specjalistyczne II, Zadanie nr 7. Setony i tupfery, Zadanie nr 8. Tampony neurochirurgiczne, Zadanie nr 9. Siatki opatrunkowe, Zadanie nr 10. Opatrunki specjalistyczne III, Zadanie nr 11. Opatrunek nosowy i tamponada nosowa, Zadanie nr 12. Tampon donosowy, Zadanie nr 13. Opatrunki hydrożelowe, Zadanie nr 14. Opatrunki specjalistyczne IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. 2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku asortymentu wymienionego jako medyczny zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.) oraz być zgodny z prawem Unii Europejskiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną