Dostawa mebli oraz łóżek z szafkami na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego i Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli oraz łóżek z szafkami na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego i Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz łóżek z szafkami na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego i Oddziału Urologii Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. 3. Liczba części – 4. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się: 5.1. W zakresie części nr 1, 3, 4 w załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór formularza cenowego 5.2. W zakresie części nr 2 w załączniku nr 3 do SIWZ – Wzór formularza parametrów wymaganych 6. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zostały określone w treści projektu umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 7. W zakresie Części nr 1, 2 postępowanie dofinansowane zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu „Rozbudowa istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego” Nr RPWM.09.01.01-28-0023/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”, Działania 9.1.–„Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 8. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 8.1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33192000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną