Dostawa leków oraz preparatów do żywienia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-082 Olsztyn, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80 , fax. 89 524 53 80
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  ul. Warszawska 30
  10-082 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524 53 50, 89 524 53 80, fax. 89 524 53 80
  REGON: 28031463200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa leków oraz preparatów do żywienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego leków oraz preparatów do żywienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na poszczególne zadania: 1) Zadanie 1 Lek przeciwkrwotoczny 2) Zadanie 2 Antybiotyki 3) Zadanie 3 Leki różne 4) Zadanie 4 Żywienie pozajelitowe - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz asortymentowo – cenowy. 2. Asortyment będący przedmiotem zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w przypadku produktów farmaceutycznych zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 499 z późn. zm.). Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanego produktu leczniczego oraz okazać je na żądanie Zamawiającego (nie dotyczy leków z importu docelowego). 3. W złożonych ofertach należy podać nazwę handlową preparatu, wielkość opakowania, nazwę producenta, Nr kat. (w przypadku posiadania), Nr pozwolenia dopuszczającego do obrotu oraz szczególowe informacje o produkcie w tym strona www. W przypadku gdy oferowane opakowanie leku zawiera inną ilość jednostek (tabletek, ampułek, itp.) Wykonawca jest zobowiązany do przeliczenia ilości opakowań. Jeżeli po przeliczeniu otrzymana zostanie niepełna ilość opakowań - oferowaną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania - w górę. 4. Zamawiający dopuszcza zamianę tabletek na kapsułki (i odwrotnie), zamianę ampułek na fiolki (i odwrotnie) pod warunkiem zachowania tej samej postaci leku. Natomiast nie dopuszcza zamiany leków o przedłużonym działaniu i zmodyfikowanym uwalnianiu na lek w postaci klasycznej tabletki, drażetki, kapsułki. 5. Zamawiający wymaga aby w celu zachowania bezpieczeństwa farmakoterapii różne dawki tego samego produktu leczniczego zawartego w jednym Zadaniu pochodziły od jednego producenta - dotyczy to tej samej postaci leku. 6. W trakcie obwiązywania umowy, w przypadku braku zaoferowanego preparatu na rynku dostawca jest zobowiązany do zastąpienia go lekiem synonimowym w cenie nie wyższej niż przetargowa - po konsultacji z kierownikiem Apteki Szpitalnej. 7. Zaoferowane produkty lecznicze muszą posiadać, co najmniej 8 miesięczny termin ważności licząc od dnia dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem przydatności do użycia krótszym niż 8 miesięcy tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną