Dostawa aparatów powietrznych jednobutlowych ze sprężonym powietrzem oraz masek dla WSP – postępowanie nr 47/D

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-073 Olsztyn, Saperska
 • Telefon/fax: tel. +48261321600 , fax. +48261321689
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
  Saperska 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48261321600, fax. +48261321689
  REGON: 51069834200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatów powietrznych jednobutlowych ze sprężonym powietrzem oraz masek dla WSP – postępowanie nr 47/D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) aparatów powietrznych jednobutlowych ze sprężonym powietrzem z maską, w ilości 20 kompletów; 2) masek do aparatów powietrznych z poz. 1 opisu przedmiotu zamówienia, w ilości 60 szt.; Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: magazyn RZI w Olsztynie, ul. Saperska 1, w godzinach 7:30 - 13:00; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy, licząc od daty dostawy; 4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną