Dostawa 152 sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga.

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-602 Olsztyn, Pstrowskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  Pstrowskiego 28b
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526 19 64, , fax. 895 399 876
  REGON: 51075125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 152 sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 152 sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył 152 sadzonki drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), czyste odmianowo oraz wyrównane w gruncie, w formie piennej, z bryłą korzeniową (B) odpowiednio zabezpieczoną (jutą oraz siatką lub w pojemniku). Zamawiający zamawia drzewa w I wyborze: w formie piennej z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany, niepodkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami. 2. Rośliny powinny pochodzić z firmy szkółkarskiej, w której były szkółkowane w gruncie, być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (Załącznik Nr 1 do SIWZ), właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa rośliny, forma oraz parametry wielkości. 3. Zalecenia jakościowe: Zamawiane rośliny muszą posiadać następujące cechy: a) muszą być czyste odmianowo i wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej; b) powinny być wyrównane pod względem wielkości; c) muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany; d) roślinny powinny mieć zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową; e) system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez brązowych przebarwień; f) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany; g) przewodnik powinien być prosty; h) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana przez cięcie w szkółce (odpowiednio dla gatunku), niepodkrzesywana; i) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte; j) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; k) bryła korzeniowa powinna być dobrze wykształcona i zabezpieczona na czas transportu jutą i drucianą siatką nieocynkowaną. 4. Niedopuszczalne wady materiału roślinnego: a) uszkodzenia mechaniczne roślin; b) ślady żerowania szkodników oraz inne oznaki chorobowe; c) martwice i pęknięcia kory; d) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika i przewodnika; e) dwupędowe korony drzew formy piennej; f) rozgałęzienia widlaste korony (niebezpieczne rozwidlenia V-kształtne); g) nienaturalne deformacje; h) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; i) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych. 5. Transport materiału roślinnego: a) koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego; b) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie wskazanym przez Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ w szczególności: Formularzu ofertowym oraz wzorze umowy, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03452000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną