Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej w systemie "zaprojektuj i buduj"

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-950 Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 52 54 100, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 52 54 100, , fax. -
  REGON: 00102291400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej w systemie "zaprojektuj i buduj"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej" w systemie "zaprojektuj i buduj". I. Lokalizacja: Lokalizację urządzenia skanującego przewidziano na działce PKP o nr. 151 w obrębie 0014 Rusy, w gminie Braniewo, powiecie braniewskim. Oś urządzenia rentgenowskiego zlokalizowano w km 90,3 istniejącej linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo. Przewidziano zajęcie pasa kolejowego na długości 71,5 m, po obu stronach będą wykonane obiekty dla akceleratora, wieży detektorów, urządzeń teletechnicznych, ścieżka komunikacji pieszej pomiędzy akceleratorem a wieżą detektorów, bramownica. W związku z tym, że lokalizacja urządzeń w większości będzie znajdować się na terenie Lasów Państwowych (działki nr 391/2 i 392/2), będzie się wiązało to z wycięciem drzew na powierzchni około 300 m2 oraz około 100 m2 na działkach nr 153/4 i 153/5. Dojazd odbywać się będzie najpierw istniejącą drogą gruntową po działce 155 a następnie projektowaną, na działce 153/4, wzdłuż torów, z ominięciem rowu. II. Zestawienie obiektów objętych programem inwestycji 1. Urządzenie Rentgenowskie do Prześwietlania Wagonów Kolejowych. Zamawiający jako wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia uznaje, że urządzenie składać się winno z co najmniej nw. części: - akceleratora umieszczonego po stronie południowo - wschodniej; - wieży detektorów po stronie północno - zachodniej torów kolejowych; - bramownicy lokalizowanej w stronę granicy. 2. Kontener Obsługi urządzenia rentgenowskiego. W odległości około 1060 m od osi urządzenia rentgenowskiego zlokalizowany będzie kontener jego obsługi na działce nr 164/1; powierzchnia przeznaczona dla niego z placem manewrowym wyniesie 810 m2 . Wjazd na ogrodzony teren odbywać się będzie bezpośrednio z drogi gruntowej która łączy się z drogą powiatową. Kontener obsługi zaprojektowano z zestawienia czterech typowych kontenerów. Znajdują się w nim pomieszczenia: operatorów, serwerowni, socjalne, WC z przedsionkiem, wiatrołap. Szczegóły będą omawiane na etapie negocjacji z wykonawcami. 3. Sieci i Instalacje Elektryczne. Przewidziano następujące sieci i instalacje elektryczne: złącze kablowo-pomiarowe SN; stacja transformatorowa 15/0,4kV z szafą stacyjną; zasilanie podstawowe i rezerwowe urządzenia rentgenowskiego; oświetlenie terenu urządzenia rentgenowskiego; instalację gniazd wtyczkowych DATA w pom. operatora i interpretacji obrazu; zasilania urządzeń technologicznych i teletechnicznych; instalację sterowniczą; instalację wyrównawczą i uziemiającą; instalację przeciwprzepięciową i przeciwpożarową; instalację odgromową urządzenia rentgenowskiego; kanalizację kablową pod torowiskiem, usunięcie kolizji. 4. Sieci Teleinformatyczne. Wystąpi połączenie kanalizacją teletechniczną lokalizacji urządzenia rentgenowskiego z budynkiem kontenera, w celu budowy sieci teleinformatycznej na potrzeby instalacji: połączenia telekomunikacyjne; serwerownia i lokalna sieć okablowania strukturalnego w kontenerze, urządzenia systemów analizy obrazu, urządzenia teleinformatyczne i telekomunikacyjne, elementy systemów Kontroli Dostępu i Sygnalizacji Włamania i Napadu, elementy systemu Sygnalizacji Pożaru. 5. Drogi i place. W ramach wykonania infrastruktury towarzyszącej przy urządzeniu rentgenowskim oraz kontenerze jego obsługi roboty drogowe będą polegały na: wykonaniu zjazdów z drogi gruntowej; wykonaniu drogi gruntowej dojazdowej do urządzenia rentgenowskiego; wykonaniu placów manewrowych przy urządzeniu rentgenowskim i kontenerze jego obsługi. Obsługa komunikacyjna urządzenia rentgenowskiego składać się będzie z czterech elementów, które muszą być wykonane w następujący sposób: zjazdu z drogi gruntowej, drogi dojazdowej do urządzenia rentgenowskiego, wjazdu na plac przy urządzeniu rentgenowskim, placu manewrowego przy urządzeniu rentgenowskim. III. Urządzenie rentgenowskie Urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz infrastrukturą. Szczegóły gabarytów obiektów oraz dokładne usytuowania będą omawiane na etapie negocjacji z Wykonawcami. Osłony radiacyjne (tunel kontrolny), jeżeli będą konieczne do zainstalowania, będą zlokalizowane wzdłuż torów poza skrajnią kolejową w odległości min. 4,00 m od osi torów. Skrajnia pionowa budowli ma wynosić ok. 7,00 m (jak dla linii szerokotorowej) Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe mają być zgodne z polskim prawodawstwem pod względem ochrony radiologicznej i będą uzależnione od budowy urządzenia rentgenowskiego . III.1. Wymagania odnośnie produkcji urządzenia rentgenowskiego. Oferowane urządzenie RTG musi być fabrycznie nowe (rok produkcji 2019). Oferowane urządzenie RTG nie może być urządzeniem modelowym, ani prototypowym, co nie jest równoznaczne z brakiem możliwości dostosowania już istniejącego modelu/typu do skonkretyzowanych w specyfikacji potrzeb i wymagań Zamawiającego. III.2. Przeznaczenie urządzenia rentgenowskiego. Urządzenie rentgenowskie ma służyć do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, narkotyków, broni palnej oraz do wykrywania skrytek, dodatkowych elementów konstrukcyjnych wszystkich typów/ rodzajów wagonów towarowych i kontenerów (np. podwójne ściany, podłogi, przegrody, zabudowy, dodatkowe zbiorniki), w szczególności do szybkiej (bez konieczności otwierania wagonu/kontenera) weryfikacji deklaracji przewozowych. Poprzez zastosowanie technologii naprzemiennego emitowania promieniowania rentgenowskiego niskiej i wysokiej energii, urządzenie rentgenowskie musi mieć zdolność odróżniania materiałów o różnej liczbie atomowej – pozwalającą na identyfikację materiałów organicznych i nieorganicznych. III.3. Zakres i metoda prześwietlania Urządzenie rentgenowskie musi zapewnić skanowanie składów kolejowych na linii dwutorowej: -jeden o prześwicie 1435 mm (tor normalny) -drugi o prześwicie 1520 mm (szeroki). Przejazd składu kolejowego torem normalnym lub szerokim nie może powodować ograniczenia wymaganych funkcjonalności urządzenia, w szczególności obniżenia wymaganej jakości obrazu. Urządzenie rentgenowskie musi prześwietlać cały skład pociągu tj. wagony kolejowe wszystkich typów/rodzajów z pominięciem lokomotywy oraz wagonów wskazanych przez operatora urządzenia rentgenowskiego. Urządzenie rentgenowskie musi być wyposażone w mechanizm (system bezpieczeństwa) gwarantujący wyłączenie z procesu skanowania pociągu pasażerskiego oraz lokomotywy/ lokomotyw i wskazanych wagonów. Należy stworzyć zabezpieczenie w postaci alarmu przesyłanego do interpretatora obrazu o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących wagonów lub kontenera na etapie skanowania składu. III.4. Obszar działania urządzenia rentgenowskiego - kolejowa linia dwutorowa. Przepustowość urządzenia rentgenowskiego - musi prześwietlać wagony przejeżdżające z prędkością minimalną 10 km/h przy zapewnieniu niezawodności funkcjonowania urządzenia i wymaganej jakości obrazu. III.5.Natężenie pracy - praca przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365/366 dni w roku z uwzględnieniem niezbędnych przerw technologicznych. Wykonawca w ofercie określi czas trwania i częstotliwość przerw technologicznych, których łączna długość w skali roku nie może przekroczyć 144 h. Szczegóły dotyczące długości trwania każdej z przerw technologicznych zostaną omówione w trakcie trwania negocjacji z Wykonawcami. III.6.Warunki klimatyczne pracy urządzenia rentgenowskiego - musi być zdolny do pracy w normalnych warunkach klimatycznych panujących w Polsce; tj. w temperaturze od (–35 stopni C) do (+45 stopni C) , przy wilgotności do 96%. Promienie słoneczne, deszcz, śnieg, mgła, grad, zamarzający deszcz, zapylenie czy też wiatr nie mogą mieć wpływu na działanie urządzenia rentgenowskiego, ani na funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa. III.7. Uruchomienie i przygotowanie urządzenia rentgenowskiego do pracy - po wyłączeniu urządzenia rentgenowskiego, czas uruchomienia i przygotowania do pracy nie może przekroczyć 30 minut. Poprzez czas uruchomienia i przygotowania do pracy należy rozumieć czas, po upływie którego urządzenie rentgenowskie będzie mogło, zgodnie z określoną przez producenta procedurą, rozpocząć pracę i prześwietlać wagony kolejowe. III.8. Jakość urządzenia rentgenowskiego 1. Akcelerator rentgenowski o mocy minimum 6 MeV, emitujący naprzemiennie wiązkę promieniowania rentgenowskiego niskiej i wysokiej energii. Formowanie wiązki prześwietlającej musi być zapewnione przez odpowiedni kolimator. Nie dopuszcza się stosowania źródeł promieniowania radioaktywnego ani źródeł promieniowania neutronowego. 2. Maksymalna głębokość penetracji stali (w kierunku promienia) na poziomie minimum 300 mm. W testach parametr ten będzie sprawdzony poprzez wykrycie za płytą stalową, o grubości równej oferowanej głębokości penetracji stali, ołowianego bloku o wymiarach 100x100x100 mm. 3. Wykrywanie płytek stalowych. System musi osiągnąć nie więcej niż 5% Wskaźnika Jakości Obrazu – I.Q.I. (skrót ang. od „Image Quality Indicator”) dla płyty stalowej o wymiarach 400 mm x 400 mm, gdzie grubość D wynosi 100mm. Wykrywanie płytki zdefiniowane jest jako grubość d (podana w mm) cienkiej płyty stalowej o wymiarach 100 mm x 100mm, która musi być wykryta za grubą płytą stalową o grubości D (podanej w mm). Wskaźnik Jakości Obrazu I.Q.I. dla kontrastu został zdefiniowany w sposób następujący: (I.Q.I.)c = (d/D) x 100%. Parametr zostanie sprawdzony w testach - przy odbiorze. 4. Rozróżnialność kraty z prętami. Kraty z prętami o maksymalnej średnicy 3 mm oraz odległości między prętami wynoszącej maksymalnie 3mm muszą być widoczne na obrazie. Parametr zostanie sprawdzony w testach przy odbiorze. 5. Rozróżnialność pojedynczego przewodu: wykrycie przewodu miedzianego o grubości 1 mm. Parametr zostanie sprawdzony w testach przy odbiorze. 6. Oprogramowanie do interpretacji obrazu rentgenowskiego musi zapewniać realizację co najmniej następujących funkcji: 1) analizowanie obrazu przy użyciu technik kolorowych; 2) rozróżnialność obiektów w zależności od stopnia absorpcji promieniowania (zdolność odróżniania materiałów o różnej liczbie atomowej, pozwalającej na identyfikację materiałów organicznych i nieorganicznych bez względu na wykorzystaną moc i wielkość/gęstość przedmiotu); 3) narzędzia do skalowania obrazu, skalowanie poziomami kontrastu kolorów w wybranym sektorze; 4) zobrazowanie skanu w postaci negatywu; 5) automatyczne wyostrzenie krawędzi; 6) zoom min 16 x do kontroli dowolnej części obrazu oraz zoom out do pokazania całego skanu; 7) ustawianie kontrastu; 8) funkcja zaznaczania podejrzanych towarów podczas analizy obrazu tak, aby wiadomo było, którą część towaru należy poddać kontroli fizycznej; 9) wskazywanie odległości pomiędzy wykrytym obiektem a punktem odniesienia; 10) rejestrowanie poszczególnych obrazów z wyszczególnieniem daty, czasu kontroli, identyfikacji operatora a także numerów/oznaczeń wagonów/kontenerów; 11) funkcje eksportu obrazu – konwertowanie formatów do JPEG, TIFF; 12) funkcja porównywania wcześniejszych obrazów na ekranie z obrazem przeprowadzanej w danym momencie kontroli, z opcją automatycznego wyszukiwania z archiwum; 13) funkcja wyszukiwania z archiwum wcześniej wykonanych obrazów wg numeru/oznaczenia wagonu/kontenera, daty skanowania, typu/rodzaju towaru, kontroli pozytywnych – realizowana z poziomu programu do interpretacji obrazu; 14) funkcja wyszukiwania z archiwum ujawnień według rodzaju przewożonego towaru (wg opisu i/lub kodu CN); 15) funkcja generowania raportów z przeprowadzanych kontroli (prześwietleń). Raporty powinny zawierać, co najmniej następujące informacje: data i godzina kontroli, liczba wykonanych kontroli w okresie, którego raport będzie dotyczył; 16) funkcja umożliwiająca anulowanie całego składu pociągu; III.9. Bezpieczeństwo 1. Strefa skanowania stanowi obszar intensywnego promieniowania rentgenowskiego. Ogrodzenie terenu, na którym zainstalowane zostanie urządzenie, stanowi granicę strefy bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia strefy intensywnego promieniowania poprzez technologię oferowanego urządzenia RTG oraz, jeśli jest to konieczne, odpowiednie zastosowanie osłon radiacyjnych (tunel kontrolny), tak aby zachowane były warunki bezpieczeństwa radiologicznego. 2. Urządzenie RTG musi być urządzeniem całkowicie bezpiecznym dla otoczenia oraz jego obsługi. Musi spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego -w tym: ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 792, 1669, 2227), dalej „ustawa Prawo atomowe” i rozporządzenia wykonawcze oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej - ICPR60 oraz Światowej Organizacji Zdrowia. 3. Urządzenie RTG musi być wyposażone w system kontroli i monitoringu pracy urządzenia, łącznie z monitorowaniem bezpieczeństwa poza strefą bezpieczeństwa. Pojawienie się osoby w miejscu, gdzie moc dawki promieniowania rozproszonego jest większa niż 1,0µSv na godzinę musi powodować zadziałanie barier, skutkujące natychmiastowym wyłączeniem źródła promieniowania. Po takim automatycznym wyłączeniu się urządzenia RTG, może być ono ponownie uruchomione tylko przez operatora. 4. Urządzenie RTG musi być wyposażone w awaryjne wyłączniki zasilania, umieszczone minimum w pomieszczeniu operatorskim. Awaryjne wyłączniki zasilania muszą spowodować przerwanie zasilania źródła promieniowania. 5. Działaniu urządzenia RTG, podczas emisji promieniowania, powinien towarzyszyć ostrzegający sygnał optyczny i akustyczny oraz sygnał optyczny - widoczny wewnątrz pomieszczenia operatorskiego. 6. Kontrola oraz powtórna kontrola za pomocą urządzenia RTG nie może mieć negatywnego wpływu na prześwietlany ładunek jak: filmy fotograficzne, dane na nośnikach magnetycznych, kasety wideo, urządzenia elektroniczne, pamięci półprzewodnikowe, żywność. 7. Urządzenie RTG musi posiadać oprogramowanie zapewniające bieżący podgląd najważniej szych parametrów pracy, szeroki zakres metod diagnostycznych do testowania wszystkich istotnych funkcji i elementów urządzenia RTG a także automatyczne wykrywanie błędów: napięcia, natężenia zasilania urządzenia RTG i źródła promieniowania liczby i poziomu sygnału detektorów, barier optycznych i sygnalizacji działania źródła promieniowania oraz sygnalizacji drogowej. System musi sygnalizować operatorowi (w języku polskim) wszelkiego rodzaju usterki i dysfunkcje. 8. Urządzenie RTG musi posiadać oznakowanie ostrzegające przed promieniowaniem jonizującym oraz tablice informacyjne o strefie niebezpiecznej. Oznakowanie powinno być umieszczone na ścianach obiektów urządzenia RTG, obudowie źródła promieniowania oraz na ogrodzeniu strefy bezpieczeństwa. 9. Komputerowy system urządzenia RTG 9.1. Proces skanowania musi być oparty o ergonomiczny system komputerowy wykorzystujący technologie cyfrowego przetwarzania obrazu. 9.2. Baza systemowa dla specjalistycznej aplikacji i interfejs użytkownika musi być w języku polskim, gwarantującym obsługę urządzenia RTG pracownikom posługującym się biegle językiem polskim (wymagania dotyczące poziomu znajomości języka polskiego zostaną sprecyzowane w SIWZ i w trakcie negocjacji). Baza systemowa musi być oparta na najnowszej wersji systemu operacyjnego w wersji profesjonalnej, uzupełniona o najnowszą wersję aplikacji biurowej w wersji profesjonalnej. 9.3. Cały sprzęt informatyczny musi posiadać niezbędne nośniki instalacyjne, instrukcje oraz kody licencyjne umożliwiające samodzielne odtwarzanie stanu urządzeń z dnia dostawy. Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM, PKC; - licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej); - licencjonowanie musi uwzględniać prawo do instalacji udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania; - licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; Zamawiający wymaga udzielenia uprawnień na stronie producenta oraz dostępu do kluczy licencyjnych w terminie do dnia dostarczenia sprzętu z licencjami. 9.4. W przypadku wprowadzenia przez producenta urządzenia RTG nowego oprogramowania (do interpretacji obrazu) lub nowych jego wersji Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres gwarancji do dokonywania bezpłatnych „upgrade-ów” systemu. Wszelkie nowe oprogramowania muszą być kompatybilne z systemem informatycznym obsługującym urządzenie RTG. 9.5. Podsystem pamięci systemu operacyjnego powinien zawierać serwer wyposażony w macierz o pojemności minimum 30 TB, umożliwiającą zapisywanie skanowanych obrazów oraz komentarzy operatora. 9.6. W przypadku konieczności dokonania naprawy sprzętu wyposażonego w nośniki informacji poza miejscem użytkowania, nośniki te, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. W przypadku konieczności wymiany nośników lub sprzętu na nowy wolny od wad, nośniki informacji a w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 9.7. Wykonawca dostarczy zewnętrzny napęd RDX z interfejsem USB 3.0 do wykonywania kopii zapasowej krytycznych elementów systemu. Napęd należy dostarczyć z 10 sztukami kartridży RDX o pojemności minimum 1TB. 9.8. Wykonawca dostarczy system monitorów przeznaczonych do sterowania urządzeniem rentgenowskim, interpretacji obrazu, podglądu dokumentów oraz monitoringu. Przedmiotem negocjacji będzie m.in.: liczba, wielkość i rozdzielczość monitorów, w celu ich właściwego rozmieszczenia oraz zapewnienia odpowiedniej szczegółowości wyświetlanego obrazu. 10. Czas podtrzymania dla całego systemu komputerowego i zasilania gwarantowanego: minimum 10 minut. Moc urządzenia UPS musi być dobrana do szczytowego zapotrzebowania całego systemu komputerowego urządzenia RTG. 11. Wykonawca dostarczy i zainstaluje dodatkowe stanowisko do interpretacji oraz dodatkowe licencje. 12. 1. Dodatkowy komputer typu notebook 15” (wraz z akcesoriami ) z oprogramowaniem i licencją do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów spełniających funkcjonalność systemu urządzenia RTG oprogramowania do interpretacji i obróbki obrazu w zakresie możliwym do realizacji poza miejscem instalacji urządzenia RTG. Oprogramowanie systemowe: najnowsza wersja systemu operacyjnego w wersji profesjonalnej, uzupełniona o najnowszą wersję aplikacji biurowej w wersji profesjonalnej. 12.2. Komputer klasy PC przeznaczony do współpracy z Centrum RTG: zainstalowany program do interpretacji obrazu oraz zdalnej łączności z systemem Centrum RTG. Parametry minimum: dysk twardy wewnętrzny HDD min. 2 x 2 TB (RAID 1), dysk systemowy SSD min 256 GB, 2 szt. karty sieciowe Ethernet prędkość transmisji 10/100/1000 złącze: RJ45, karta graficzna umożliwiająca płynną interpretację obrazu natywnego w programie inspekcyjnym (min 2 GB), oprogramowanie systemowe: najnowsza wersja systemu operacyjnego w wersji profesjonalnej. 12.3. Dostarczenie jednego oddzielnego oprogramowania i licencji do niezależnej obróbki i interpretacji obrazów spełniające pełną funkcjonalność systemu urządzenia RTG w zakresie interpretacji obrazu rentgenowskiego. Wykonawca dostarczy: nośnik instalacyjny wraz z instrukcją instalacji i obsługi, kodami licencyjnymi oraz bezterminową licencję na instalację i jednoczesne korzystanie przez min. 20 użytkowników, za pośrednictwem sieci LAN i WAN z oprogramowania do interpretacji obrazów RTG wygenerowanych w systemie komputerowym urządzenia rentgenowskiego. Poprzez oddzielne stanowiska komputerowe rozumie się stanowiska nie połączone bezpośrednio z urządzeniem RTG umożliwiające interpretację obrazów w trybie offline. Przedmiotowe oprogramowanie musi umożliwiać realizację wszystkich funkcji komputerowego systemu oferowanego urządzenia rentgenowskiego związanych z obróbką i analizą obrazu oraz udostępniać swoje funkcjonalności użytkownikom pracującym na serwerze z wykorzystaniem usług terminalowych. Wymagania dotyczące oprogramowania będą stanowiły przedmiot negocjacji. 12.4. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji – art. 74 i 75 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339) i jest udzielana na czas nieoznaczony 12.4.1.Licencje są udzielane na czas nieoznaczony i obejmują następujące pola eksploatacji: 1) korzystania z oprogramowania w ramach wszystkich funkcjonalności w dowolny sposób w liczbie kopii/stanowisk/serwerów oraz przez użytkowników i osób, również spoza organizacji Zamawiającego; 2) wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; 3) odtwarzanie; 4) utrwalanie; 5) przekazywanie; 6) przechowywanie; 7) wyświetlanie; 8) stosowanie; 9) instalowanie i deinstalowanie oprogramowania pod warunkiem zachowania liczby udzielonych licencji; 10)sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa) nośników instalacyjnych i nośników z zainstalowanym oprogramowaniem; 11)przystosowywanie ( customizacja ); 12)tłumaczenie; 13)wprowadzanie zmian; 14)publikacja i wyświetlanie w całości i w części w mediach bez ograniczeń; 15)korzystanie z produktów powstałych w wyniku eksploatacji oprogramowania przez Zamawiającego, w szczególności danych, raportów, zestawień oraz innych dokumentów kreowanych w ramach tej eksploatacji oraz modyfikowania tych produktów i dalszego z nich korzystania. 12.5.Przeniesienie praw z licencji na program komputerowy na Zamawiającego/Użytkownika nastąpi z chwilą podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo odbiorczego. Przekazana przez Wykonawcę licencja na program komputerowy do zdalnej interpretacji obrazu upoważnia Zamawiającego/Użytkownika do użyczenia lub najmu programu komputerowego innym jednostkom Krajowej Administracji Skarbowej. Szczegółowe dane zawarte są we wzorze umowy/IPU (Istotnych Postanowieniach Umowy), stanowiących załącznik do SIWZ. 13. Stanowiska pracy 13.1. Wymagana liczba osób do obsługi urządzenia nie więcej niż 2 osoby. Stanowiska pracy znajdować się będą w dedykowanym pomieszczeniu w kontenerze obsługi. 13.2. Dla operatora akceleratora wymagane jest jedno niezależne stanowisko do obsługi urządzenia RTG. 13.3. Dla operatorów (interpretatorów obrazu) wymagane są dwa indywidualne, niezależnie funkcjonujące stanowiska do interpretacji obrazów. 13.4. Serwery i urządzenia informatyczne wytwarzające hałas muszą być zainstalowane w oddzielnym pomieszczeniu serwerowni. 14. Uruchomienie testowanie i odbiór 14.1. Wykonawca odpowiada w pełni za montaż, uruchomienie i przetestowanie urządzenia RTG. 14.2. Urządzenie RTG musi być uruchamiane przez podmiot mający zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na uruchamianie oferowanego urządzenia RTG zgodnie z ustawą Prawo atomowe. 14.3. Wykonawca podczas uruchamiania i testowania urządzenia RTG zapewni techniczną koordynację i nadzór. 14.4. Wykonawca dostarczy materiały i wzorce do przeprowadzenia testów na etapie odbioru urządzenia RTG. 14.5. Wykonawca przeprowadzi w obecności przedstawicieli Zamawiającego testy i pomiary: 1) jakości obrazu dla dowolnie wybranej części prześwietlanego obiektu; 2) wykrywalności; 3) bezpieczeństwa promieniowania i mocy dawki promieniowania; 4) prawidłowości działania wszystkich elementów urządzenia RTG, w tym mechanizmów kontrolnych i zabezpieczających, 5) innych parametrów funkcjonalno-jakościowych i pozostałych niezbędnych do poprawnego działania urządzenia – zostaną omówione w trakcie negocjacji. 14.6. Wyniki przeprowadzonych testów zostaną odnotowane (podpisane) w przygotowanych przez Wykonawcę protokołach odbioru testów. 14.7. Kontrola dozymetryczna (pomiary) przeprowadzona zostanie na zlecenie Wykonawcy, przez zaakceptowaną przez Zamawiającego niezależną jednostkę posiadającą wymagane uprawnienia. 14.8. Wraz z urządzeniem RTG Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 1) 4 egzemplarze instrukcji obsługi urządzenia RTG i 5 egzemplarzy instrukcji serwisowej urządzenia RTG w języku polskim w wersji papierowej oraz po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej oraz na nośniku danych; 2) 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji technicznej dla wszystkich podzespołów urządzenia RTG w wersji papierowej w języku polskim oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz na nośniku danych; 3) 1 egzemplarz dokumentacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej urządzenia rentgenowskiego w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, w języku polskim oraz na nośniku danych; 4) książkę/kartę gwarancyjną. 15.Szkolenia 15.1. Wykonawca zapewni w języku polskim oraz pokryje wszystkie koszty niżej wyszczególnionych szkoleń, które zostaną przeprowadzone przed odbiorem urządzenia RTG: 1) szkolenie oraz egzamin dla operatorów akceleratorów stosowanych do kontroli na przejściach granicznych (typu A-A) – grupa minimum 15 osób; 2) szkolenie operatorskie – grupa minimum 15 osób; 3) szkolenie operatorsko-serwisowe – grupa minimum 5 osób; 4) szkolenie trenerskie – grupa minimum 3 osób 5)szkolenia informatyczne w zakresie zarządzania, konfiguracji i diagnozy zaimplementowanych wraz z urządzeniem rentgenowskim systemów teleinformatycznych – grupa minimum 3 osób. Szczegółowe wymagania dotyczące szkoleń zostaną zamieszczone w SIWZ i będą podlegać omówieniu w trakcie negocjacji. 16.TELETECHNIKA 1. Połączenie kanalizacją teletechniczną lokalizacji urządzenia rentgenowskiego z kontenerem obsługi. Zdalna obsługa urządzenia rentgenowskiego, w tym włączanie i wyłączenie, realizowana będzie z pomieszczenia operatorskiego w kontenerze obsługi. W tym celu należy zaprojektować połączenie ciągiem kanalizacji teletechnicznej jednootworowej zbudowanej rurą Ø110 RHDPE od lokalizacji urządzenia rentgenowskiego do kontenera obsługi. W projektowanym ciągu należy zastosować studnie SK-1 wyposażone w zabezpieczenia mechaniczne przed nieuprawnionym dostępem. Podłączenie projektowanej kanalizacji należy wykonać do studni kablowej wprowadzającej rury do kontenera obsługi. Miejsce włączenia oraz przebieg tras kanalizacji pokazano na planie zagospodarowania terenu. Na etapie projektu wykonawczego należy trasę zweryfikować i uzgodnić jej przebieg z właścicielami gruntów. W okolicy lokalizacji urządzenia rentgenowskiego należy zaprojektować ciągi kanalizacji do punktów instalacji sprzętu pokazanych na mapie. Jako węzły kanalizacji projektowane są studnie SKR-2 i SK-1. Przejście kanalizacji teletechnicznej pod torami należy wykonać z 2 rur RHDPEp Ø110 o wytrzymałości na ściskanie 750N. Połączenie wykonać metodą przewiertu sterowanego tak, aby najmniejsza odległość górnej krawędzi rur od stopki szyny wynosiła 1,5m. Dla potrzeb systemu kamer monitoringu oraz kamer OCR należy rozmieścić słupy do zawieszenia osprzętu. Słupy połączyć kanalizacją jednootworową. Na etapie projektu wykonawczego zamiast projektowanej kanalizacji jednootworowej można będzie dobrać odpowiednią ilość rur Ø40mm. 16.2 Połączenia telekomunikacyjne. Należy zaprojektować połączenie światłowodowe pomiędzy lokalizacją urządzenia rentgenowskiego a siecią LAN/WAN Służby Celno - Skarbowej w kontenerze obsługi. Jako medium transmisyjne należy zastosować minimum dwa światłowody jednomodowe 12-włóknowe, zakończone na przełącznicach (opisanych/oznaczonych zgodnie z wymaganiami Służby Celno-Skarbowej „dalej SCS”) w szafie urządzenia rentgenowskiego i w szafie teletechnicznej umieszczonej w serwerowni kontenera obsługi. Światłowody należy wprowadzić do kontenera obsługi przez istniejącą kanalizację teletechniczną, a następnie prowadzić do serwerowni w korytach kablowych. Połączenie światłowodowe należy zakończyć przełącznikiem sieciowym i routerem skonfigurowanymi zgodnie z wymogami dla tego typu jednostek pracujących w sieci SCS. Typy i modele urządzeń należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi SCS. Przez połączenie światłowodowe zostaną zrealizowane kanały transmisyjne dla systemu urządzenia rentgenowskiego, systemu kamer telewizji dozorowej, kamer systemu rozpoznawania numerów bocznych kontenerów, kamer jednoliniowych systemu zdjęć bocznych. 16.3. Lokalna sieć okablowania strukturalnego w kontenerze obsługi. Na etapie projektu wykonawczego, dla pomieszczeń przeznaczonych do pracy operatorów i interpretatorów należy przeanalizować ilości istniejących Punktów Elektryczno - Logicznych (PEL) pod kątem potrzeb i ewentualnie okablowanie rozbudować. Kable należy rozprowadzić po kontenerze obsługi w korytach kablowych i podtynkowo. Jako PEL należy przyjąć 4 gniazda logiczne i 4 gniazda energetyczne napięcia gwarantowanego. Główny Punkt Dystrybucyjny będzie stanowiła zamykana na klucz szafa teletechniczna umieszczona w serwerowni, w kontenerze obsługi. Szafa będzie wyposażona w wentylatory uruchamiane przez termostat. Wyposażona zostanie w prowadnice kabli, postument, drzwi. Szafa zostanie połączona z uziemieniem obiektu. Switch do instalacji w szafie krosowniczej w kontenerze obsługi urządzenia RTG minimum 24 porty PoE o przepustowości poszczególnych portów minimum 1Gb/s wyposażony w dodatkowe porty 4xSFP. Należy zachować standard urządzeń stosowanych w Służbie Celno - Skarbowej tj. urządzenie musi poprawnie współpracować z oprogramowaniem do zarządzania siecią marki Cisco. Wynika to z konieczności zapewnienia zgodności z istniejącą infrastrukturą - sieci na przejściach granicznych oraz obsługujące krytyczne systemy bazują na przełącznikach CISCO. Należy zastosować zasilacze redundantne podłączone do dwóch odrębnych źródeł energii. Oprogramowanie switcha minimum w wersji IP-Base. Dodatkowo Wykonawca dostarczy wraz ze switchami moduły światłowodowe GBIC w ilości odpowiedniej do prawidłowego działania wdrażanych systemów (oraz odpowiednie patchcordy światłowodowe do połączenia z siecią Służby Celno - Skarbowej). Przełączniki wykorzystane do połączenia kontenera obsługi z budynkiem RTG oraz do rozprowadzenia LAN po obiektach muszą być zarządzalne oraz muszą obsługiwać technologię VLAN i multicast. W szafie tej należy umieścić zakończenia kablowe na panelach krosowych opisanych/oznaczonych zgodnie z wymaganiami SCS oraz przełączniki sieciowe związane z projektem. Urządzenia aktywne muszą być zasilane ze źródła napięcia gwarantowanego. W pomieszczeniu serwerowni należy przewidzieć przestrzeń na dodatkową szafę teletechniczną typu RACK 19” (szafa zostanie dostarczona w ramach projektu „Cyfrowa Granica” – nie jest objęta przedmiotowym zamówieniem). 16.4 Boczny odczyt kodów kontenerów (kamery boczne + dodatkowy serwer rejestrujący wraz z licencją). Boczny odczyt kodów kontenerów jest modułem wprowadzającym takie elementy jak: • Serwer odczytu dla kamer bocznych wraz z oprogramowaniem; • Kamery boczne obszarowe (zdjęcia boczne – kody kontenerów) • Osprzęt oświetlający; • Osprzęt detektorów ruchu pociągów System przeznaczony do: • Odczytu numerów kodów kontenerów; • Zapisywania zdjęć odczytanych kodów na serwerze lokalnym; • Zapisywania danych zdarzenia w bazie danych W celu odczytu i rejestracji kodów kontenerów należy zaprojektować kamery kolorowe obszarowe, wyposażone w obiektyw o zmiennej ogniskowej od 3.5mm do 8mm bez możliwości montażu filtra podczerwieni z powodu stosowania oświetlaczy światła białego. System powinien zawierać minimum 2 kamery boczne oraz 1 kamerę na bramownicy przeznaczone do obsługi pojedynczego toru ruchu. W efekcie należy uzyskać obraz obu boków i powierzchni transportowej składu. Do każdej z kamer należy zamontować oświetlacz światła białego zapewniający wymagany poziom oświetlenia sceny. 16.4.1 Zdjęcia boczne składów w jakości HD (Kamery liniowe + dodatkowy serwer rejestrujący wraz z licencją). System rejestrowania zdjęć bocznych w wysokiej rozdzielczości składów osobowych i towarowych będzie składał się z następujących urządzeń: • Serwer dla kamer liniowych wraz z oprogramowaniem; • Kamery liniowe (zdjęcia boczne wysokiej rozdzielczości); • Oświetlacze liniowe; • Osprzęt detektorów ruchu pociągów System przeznaczony do: • Rejestracji obrazu bocznego składów osobowych i towarowych w wysokiej rozdzielczości; • Zapisanie zdjęć bocznych na lokalnym serwerze; W celu rejestracji zdjęć bocznych wysokiej rozdzielczości należy zastosować kamery liniowe kolorowe z obiektywem o ogniskowej stałej, zależnej od odległości kamery od obiektu oraz wymaganego pola widzenia (~4,5m wysokości obiektu). System powinien zawierać dobrane na etapie projektu kamery liniowe przeznaczone do zdjęć wysokiej rozdzielczości na pojedynczy tor ruchu. Do każdej z kamer należy zamontować po trzy oświetlacze liniowe zapewniające wymagany poziom doświetlenia sceny. 16.4.2 Rozmieszczenie elementów systemu kamer i automatyki. Aby zapewnić poprawne i skuteczne działanie systemu kamer do rozpoznawania numerów kontenerów i wykonywania zdjęć składów, elementy systemów muszą być rozmieszczone w określonych odległościach od siebie oraz innych elementów zabudowy terenu. W skład sytemu kamer wchodzą również urządzenia detektorów ruchu uruchomiających sekwencję rejestracji po wykryciu przejeżdżającego składu. 16.5 Trasy kablowe Trasy kablowe zewnętrzne należy prowadzić w ziemi, w rurach kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej HDPE, zakopanych na głębokości poniżej granicy zamarzania gleby (70 cm dla napięcia do 1kV). Dojścia kablowe do elementów należy wykonać w rurkach instalacyjnych PCV o średnicy odpowiedniej do ilości przewodów. 16.6 Szafa sterownicza Sterownik IO, detektory ruchu, przełącznik sieciowy, urządzenia zabezpieczające instalację elektryczną i inne należy umieścić w szafie sterowniczej przystosowanej do montażu zewnętrznego. Szafa musi być odporna na warunki zewnętrzne oraz musi zapewniać wewnątrz odpowiednie warunki środowiskowe dla zainstalowanych w niej urządzeń. Ponadto dla elementów wymagających zasilania ze stałego źródła napięcia należy w szafie zamontować elementy zasilające o odpowiednich napięciach. W tym celu należy dobrać odpowiednią wielkość szafy sterowniczej, umożliwiającą swobodny montaż wszystkich elementów. 16.7. System Telewizji Dozorowej (SCTD) Cyfrowy system dozoru wizyjnego - VSS IP obejmie nadzorem wizyjnym cały wygrodzony teren inwestycji (wokół urządzenia rentgenowskiego i kontenera obsługi), wybrane pomieszczenia wewnątrz tych budynków (serwerownia) oraz obszary szczególnie istotne z punktu widzenia procesu skanowania i bezpieczeństwa (w tym widok składu kolejowego od góry). W opracowaniu projektowym należy pozyskać i uwzględnić wytyczne wydane przez SCS, SG i PKP. System, musi być w pełni kompatybilny z istniejącym i użytkowanym przez SCS systemem telewizji dozorowej, nadrzędnym systemem zarządzającym bezpieczeństwem obiektu. System musi zostać zaprojektowany zgodnie z wytycznymi aktualnych norm branżowych. Wszystkie elementy systemu VSS muszą spełniać normy pracy dla systemów pracujących w trybie ciągłego dozoru (24/7). System musi umożliwiać przetwarzanie, wyświetlanie i zapisywanie obrazu w kolorze. Nie dopuszcza się zastosowania systemu wykorzystującego bezprzewodowe elementy wykonawcze (np. kamery). Na potrzeby systemu należy zaprojektować wydzieloną (odrębną) infrastrukturę sieciową opartą o przewody co najmniej F/UTP kat. 5e oraz linie światłowodowe. System i jego składowe (w tym przełączniki sieciowe) muszą wspierać transmisję typu multicast w celu optymalizacji obciążenia sieciowego. Jakość podglądu bieżącego oraz obrazu zapisanego (dotyczy wszystkich punktów kamerowych) na serwerach zapisu/ rejestratorach/macierzach musi zapewniać jednoznaczne rozpoznanie osób i tablic rejestracyjnych pojazdów. Poza obszarem przyległym do obiektów, obszarem skanowania, wjazdów drogowych i kolejowych na teren objęty inwestycją, pomieszczenia serwerowni, po uzgodnieniu z inwestorem, dopuszcza się ograniczenie jakości obrazu do poziomu obserwacji. Opisana powyżej wymagana jakość obrazu musi być zachowana w różnych warunkach oświetleniowych (dzień / noc lub brak oświetlenia w pomieszczeniu). Zapis obrazu ze wszystkich punktów kamerowych musi spełniać następujące wymagania: obraz musi być rejestrowany w natywnej rozdzielczości kamery, obraz musi być rejestrowany przy zapisie co najmniej 12 klatek na sekundę dla kamer stacjonarnych i 15 klatek na sekundę dla kamer obrotowych, serwery zapisu/rejestratory/macierze muszą pracować przy zapisie nadmiarowym, - zarejestrowany materiał musi być przechowywany na serwerach zapisu/ rejestratorach/ macierzach przy zachowaniu wyżej wymienionych parametrów przez okres co najmniej 90 dni. Wszystkie kamery muszą mieć możliwość obserwacji i sterowania z pomieszczenia operatora, oraz poprzez oprogramowanie wykorzystywane w SCS. Podgląd obrazu z kamer oraz z zapisów będzie się odbywał przez dedykowane stacje robocze o parametrach odpowiednich do płynnej obsługi wdrażanego sytemu. System musi umożliwiać przypisanie kamer dla poszczególnych grup użytkowników. Obraz z kamer musi być wyświetlany na monitorach wyspecyfikowanych w SIWZ. Monitory do poglądu obrazu nie mogą być podłączone bezpośrednio pod serwer zapisu/rejestrator. Wszystkie kamery zewnętrzne (stałopozycyjne i obrotowe) muszą być przystosowane do pracy na otwartej przestrzeni bez zadaszeń, w trybie ciągłym 24/7 i być zabezpieczone przed działaniem zmiennych i trudnych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad, oszronienie, oblodzenie, napromieniowanie słoneczne, różnice temperatur, wiatr itp.) jak i przed umyślnym ich zniszczeniem przez osoby postronne (obudowa wandaloodporna). Rozdzielczości i inne parametry kamer należy dobrać tak by spełnić powyższe wymagania formalne, jednak parametry te muszą spełniać minimalne wymagania określone w „Tabeli minimalnych parametrów Systemu SCTD”, która zostanie zamieszczona w SIWZ. Jeśli do spełnienia wymagań formalnych niezbędne będzie wykorzystanie oświetlaczy podczerwieni (IR) to w przypadku kamer obrotowych muszą być one sprzężone z obiektywami. System dozoru wizyjnego CCTV IP musi zapewnić pełną międzyoperacyjność (np. ONVIF) w komunikacji między wieloma urządzeniami różnych producentów. Serwery zapisu/rejestratory/macierze należy umieścić w szafie GPD, w serwerowni, w kontenerze obsługi. Dla systemu kamer należy zaprojektować dedykowane przełączniki sieciowe. W szafach umieszczonych w terenie należy zastosować przełączniki przemysłowe przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, z zabezpieczeniami przeciw- przepięciowymi dla każdego portu LAN. Dopuszcza się komunikację za pośrednictwem medium optycznego. System kamer należy zasilić za pośrednictwem PoE (wersję standardu należy dobrać do potrzeb zaprojektowanych kamer – odpowiednia wydolność prądowa zasilaczy i odpowiednia dopuszczalna moc na liniach/portach). W przypadku podłączenia kamer zewnętrznych za pośrednictwem medium światłowodowego do ich zasilania dopuszcza się zastosowanie dedykowanych zasilaczy. Projektowane serwery zapisu, macierze, rejestratory, przełączniki i kontrolery należy zasilić nadmiarowo (co najmniej z 2 odrębnych źródeł). Cały system VSS (w tym jego składowe) musi być zasilany z instalacji zasilania gwarantowanego. Nowoprojektowany system musi być przygotowany do podłączenia do wydzielonej sieci LAN resortu finansów. Tabela minimalnych parametrów Systemu SCTD zostanie zamieszczona w SIWZ. 16.8. System obserwacji dzienno-nocnej – kamera termowizyjna 16.8.1 Lokalizacja zestawu obserwacyjnego. Kamerę termowizyjną wraz z kamerą pracującą w paśmie widzialnym należy umieścić na wspólnej obrotnicy, na bramownicy nad torowiskiem. 16.8.2 Wymagane cechy jakie powinien posiadać system: 1) obserwacja w dzień oraz w warunkach ograniczonej widoczności w oparciu o technikę termowizyjną: obserwacja w warunkach dziennych i dobrej widoczności w oparciu o kamerę dzienną; 2) umożliwienie zdalnego sterowania z punktu operatorskiego parametrami kamer (dziennej i termowizyjnej) oraz mechanizmem przechyłowo - obrotowym platformy optoelektronicznej; 3) przewodowa transmisja obrazów oraz sygnałów sterujących pomiędzy punktem operatorskim oraz platformą optoelektroniczną. 16.8.3 Opis systemu obserwacji dzienno-nocnej. System obserwacji dzienno-nocnej powinien być oparty o następujące elementy: zintegrowaną platformę optoelektroniczną zawierającą kamerę dzienną, termowizyjną oraz mechanizm przechyłowo-obrotowy; stanowisko operatorskie wyposażone w monitor do obserwacji obrazu z kamer, pulpit sterowniczy do sterowania parametrami kamer oraz mechanizmem przechyłowo -obrotowym oraz rejestrator cyfrowy umożliwiający rejestrację obrazów z kamer; przewodowy system transmisji sygnałów sterowniczych i video; dodatkowe wyposażenie niezbędne do funkcjonowania systemu takie jak elementy zasilające, montażowe, ochronne itp.; elementy systemu muszą być odporne na czynniki towarzyszące transportowaniu oraz przenoszeniu z jednego miejsca wykorzystania w inne. System musi mieć zapewnioną niezbędną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Temperatura pracy wszystkich elementów systemu pracujących na stałe w terenie musi obejmować przedział od (- 40 stopni C) do (+50 stopni C). 16.8.4 Platforma optoelektroniczna. Podgląd z kamer: możliwość równoczesnego podglądu z obu kamer lub przełączanie obrazu. Zasilanie: platforma wyposażona w układ zasilania z wykorzystaniem istniejącej sieci 230V wyposażona w następujące elementy: a) Kamerę termowizyjną; b) Kamerę dzienną; c) Mechanizm przechyłowo-obrotowy; Kamera termowizyjna i kamera dzienna powinny spełniać wymagania techniczne określone w SIWZ. 17.Pozostałe systemy 17.1 System sygnalizacji pożaru System wyposażony w adresowalną centralę zlokalizowaną w pomieszczeniu operatorów, czujniki dymu oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne zlokalizowane w pomieszczeniach operatorskich oraz obiektach urządzenia RTG. System p.poż. oraz gaśnice przeciwpożarowe różnorakiego przeznaczenia typu A-B-C o pojemności dostosowanej do gaszenia urządzenia rentgenowskiego i kontenera obsługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż. System musi mieć możliwość powiadamiania centrum dozoru lub Państwowej Straży Pożarnej. 17.2. System kontroli dostępu Dostęp do pomieszczeń operatorskich oraz obiektów urządzenia rentgenowskiego, w tym wjazd na plac manewrowy, musi zostać zabezpieczony systemem kontroli dostępu zgodnym z wymaganiami aktualnych norm branżowych. System musi spełniać co najmniej: • dokonywać rozpoznania w wyniku odczytu indywidualnego identyfikatora, • rejestrować zdarzenia, • umożliwiać podłączenie do stacji monitorowania, • być wpięty do lokalnej sieci LAN i umożliwiać zarządzanie z poziomu stacji komputerowej. 17.3. System sygnalizacji włamania i napadu Obiekty urządzenia rentgenowskiego, kontenera obsługi oraz teren okalający muszą zostać zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu zgodnym z wymaganiami aktualnych norm branżowych. System musi spełniać co najmniej: • wymagania stopnia pierwszego (grade 1) – zgodnie z aktualną normą branżową, • umożliwiać podłączenia do stacji monitorowania, • być wpięty do lokalnej sieci LAN i umożliwiać zarządzanie z poziomu stacji komputerowej. 17.4.System łączności Przez połączenie światłowodowe zostaną zrealizowane również łącza telefonów IP. Dla telefonów należy zabezpieczyć dodatkowe licencje w centrali telefonicznej. Telefony zostaną włączone do istniejącego sytemu telefonii IP opartego na centrali AAstra MX-One. Muszą być to telefony współpracujące z wymienioną centralą i z wykupionymi u producenta centrali licencjami; należy dostarczyć co najmniej 3 telefony VOIP IP z licencjami do ww. centrali, współpracujące z centralą MX-one. 18.WARUNKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Szczegółowe wymagania dotyczące: urządzenia rentgenowskiego; systemów i urządzeń teletechnicznych; szkoleń; zasilania elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej urządzenia rentgenowskiego; kontenera obsługi urządzenia rentgenowskiego; obsługi komunikacyjnej urządzenia rentgenowskiego; obsługi komunikacyjnej kontenera; konstrukcji drogi o nawierzchni gruntowej – ulepszonej; odwodnienia i robót ziemnych; rysunki branżowe; wykaz opinii i uzgodnień; - zostaną zawarte w SIWZ, która zostanie udostępniona na stronie internetowej (w ramach PFU stanowiącego integralną część OPZ). Po negocjacjach część wymagań, wytycznych może zostać zmodyfikowana przez Zamawiającego. Etapy wykonania zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 1.Pozyskanie materiałów niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, jak: mapy do celów projektowych. 2.Opracowanie projektu budowlanego (PB) i projektu wykonawczego (PW) na podstawie PFU w 6 egz. wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF, na które składać się będą: 1)Projekty budowlane: projekt zagospodarowania terenu z małą architekturą, ogrodzeniem, zielenią; projekt przyłączy, projekty elektroenergetyczne, projekty teletechniczne; projekt usunięcia kolizji z sieciami elektro - energetycznymi; sieci i instalacji elektrycznych zalicznikowych, projekt drogowy; projekt urządzenia rentgenowskiego; projekt instalacji elektrycznych związanych z instalacją stanowisk do obsługi urządzenia rentgenowskiego w kontenerze; 2)Projekty wykonawcze: projekt zagospodarowania terenu z małą architekturą, ogrodzeniem, zielenią; projekt przyłączy elektroenergetycznych, projekty teletechniczne; projekt usunięcie kolizji z sieciami elektro- energetycznymi; projekt sieci i instalacji elektrycznych zalicznikowych, projekt infrastruktury i urządzeń teletechnicznych, projekt systemów zabezpieczenia technicznego, projekt drogowy; projekt i opis (szkice, rysunki) urządzenia rentgenowskiego (fundament, obudowa, osłony radiacyjne); projekt instalacji elektrycznych związanych z instalacją stanowisk do obsługi urządzenia rentgenowskiego w kontenerze; 3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz Decyzji o pozwoleniu na budowę; 5) przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w/w dokumentacji projektowej w wersji papierowej i 2 w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektu wykonawczego), w tym praw zależnych; 6) wyznaczenie przez Wykonawcę kierownika budowy; 7) zawarcie przez Wykonawcę odpowiednich umów ze spółkami PKP S.A. na udostępnienie terenu kolejowego będącego w ich zarządzie na czas niezbędny do wykonania robót na warunkach uzgodnionych wraz z poniesieniem opłat z tego tytułu; 8) zawarcie przez Wykonawcę odpowiednich umów z pozostałymi właścicielami przyległych terenów do inwestycji na ich udostępnienie na czas niezbędny do wykonania robót; 9) protokolarne przejęcie placu budowy przez Wykonawcę z uwzględnieniem wymagań i warunków spółek PKP na terenie kolejowym oraz wymagań Zamawiającego na terenie przyległym do kolejowego; 10) zawarcie, zgodnie z wymaganiami spółek PKP, porozumienia w zakresie współpracy przy realizacji inwestycji - z uwagi na powiązania techniczne planowanej infrastruktury urządzenia rentgenowskiego z infrastrukturą kolejową oraz ruch pociągów na torach kolejowych w trakcie planowanych prac budowlanych. II etap – realizacja robót budowlanych. 1) przygotowanie terenu budowy; 2) prowadzenie robót w pasie kolejowym wg warunków uzgodnionych ze spółkami PKP i ponoszenie w związku z tym kosztów; 3) montaż i instalacja urządzenia rentgenowskiego oraz wszelkich systemów (informatycznych, ppoż, inne) opisanych szczegółowo w OPZ; 4) koordynacja robót prowadzonych przy torowisku z rozkładem jazdy PKP i wg uzgodnień z PKP; 5) prowadzenie dziennika budowy; 6) stosowanie się do zaleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego reprezentujących Zamawiającego; 7) przeprowadzanie odbiorów zgodnie z Prawem Budowlanym z bieżącą inwentaryzacją geodezyjną; 8) przeprowadzenie odbiorów końcowych, w tym w szczególności po montażu i uruchomieniu oraz odbiorze urządzenia rentgenowskiego oraz systemów informatycznych, systemu ppoż. i innych wymienionych w OPZ; 9) uporządkowanie terenu inwestycji i przekazanie go Zamawiającemu. III etap – odbiór robót budowlanych (w tym urządzenia rentgenowskiego). 1) przedstawienie Zamawiającemu wszystkich, wymaganych do odbioru końcowego, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630), dalej „ustawa Prawo budowlane” i aktów wykonawczych do ustawy dokumentów; 2) weryfikacja w/w dokumentów przez Zamawiającego; 3) przeprowadzenie komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, w tym instalacji i urządzeń teletechnicznych, po montażu i uruchomieniu oraz odbiorze urządzenia rentgenowskiego, 4) podpisanie Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38582000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną