Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ulicy Hozjusza do ulicy Poziomkowej w Olsztynie

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego:  www.bip.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Jemioły od ulicy Hozjusza do ulicy Poziomkowej w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: • rozbiórkę istniejących nawierzchni na styku z projektowaną ścieżką rowerową • zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi • wykonanie robót ziemnych (nasypów) • wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni • ustawienie krawężników i obrzeży betonowych • regulacja studzienek kanalizacyjnych • wykonanie warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, bezfazowej • humusowanie i obsianie trawą • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Szczegółowy zakres inwestycji przedstawiono w Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233250-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną