Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pimpickiego w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Olsztyn
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2019-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pimpickiego w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pimpickiego w Olsztynie” /Kod CPV: 45316100-6 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego/. 2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmuje wykonanie zasilania oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami wzdłuż ul. Pimpickiego w Olsztynie, a w szczególności: 1) Wykonanie prac demontażowych, 2) Wykonanie prac ziemnych, 3) Wykonanie prac instalacyjno – montażowych, 4) Montaż rozdzielnic, 5) Montaż uziemienia, 6) Wykonanie badań i pomiarów elektrycznych. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, poza pracami wskazanymi w pkt. 2, również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich robót, które są bezpośrednio i pośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a tym samym obowiązki Wykonawcy obejmują wszelkie zadania, elementy oraz roboty dotyczące przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie roboty tymczasowe, a także: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, 2) Organizację terenu budowy, 3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 4) Uporządkowanie terenu budowy. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem do SIWZ, na którą składają się: 1) Projekt budowlano – wykonawczy „Oświetlenie uliczne ul. Pimpickiego w Olsztynie”, 2) Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót budowlanych, 3) Przedmiar robót (jako załącznik pomocniczy), 4) Decyzja Nr II-612 /2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę jw. stanowiąca załącznik nr 4 do SIWZ. Projekt budowlano – wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (jako załącznik pomocniczy) stanowią odpowiednio załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną